Back

MОДЕРНА МАТЕРИАЛНА БАЗА

За едно съвременно обучение материалната база трябва да отговаря на всички хигиенно – санитарни, здравословни и ергономични норми – обширни класни стаи, ергономично оборудвани, климатизирани, оборудвани с мултимедийна техника и Интернет ресурси.

1

СЪЗДАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНА СРЕДА

Училището е базовият лагер за израстването на учениците като личности. В този смисъл персоналният подход към всеки ученик е задължителен. Това означава създаване на подкрепяща и стимулираща среда за развитие в зависимост от качествата, способностите и проблемите, които всеки ученик среща в своето израстване.

ebcl

1

Приоритет в персоналния подход има личния план за развитие на всеки ученик, който се подписва с родителите.
Формирането на ключови компетентности и умения за живот са основен приоритет, който стои в учебните програми. Важен елемент е и ефективната система и техника на учене, която създава дългосрочни учебни навици.

1

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

Основният ресурс в едно училище са преподавателите, които създават средата за развитие на учениците, чрез модел на поведение на успешни личности. За нас основната функция на учителската професия е в смисъла на Европейската квалификационна рамка приета от Европейския парламент в Страсбург. Тя изисква учителят да може да поеме отговорност за:

1
– умения за публична реч;
– критическо мислене;
– умения за работа в екип;
– креативност;
– междуличностни умения;
– планиране;
– умения за анализ на ситуации;
– съставяне на прогнози;
– умения за убеждаване;
– умения за възлагане на задачи;
1

Основен акцент в училищата на „Образователни технологии“ са възможностите учителят да развива и усъвършенства своите ключови компетенции, своето поведение на лидерство в класната стая.
Учителят лидер се отличава с добро познаване на възрастовите и индивидуални потребности, мотиви, личностни особености, опит, взаимоотношения на учениците помежду им, с другите учители, с родителите.