Back

Успешната образователна среда в ЧПГ „Образователни технологии“ стъпва на добре планирана система на обучение.

Системата на обучение е авторска и стъпва на значими изследвания за работата на паметта по време на учене и конкретно върху активността на краткотрайната и на работната памет.

Моделът за учене включва и развитие на критично и дизайн мислене у учениците.

В обучението се прилагат и модерни системи на обучение, доказали ефективността си.

Основна цел в системата на обучението е формиране на техника за учене у учениците чрез структуриране на информацията.

В схемата по-долу е представено количеството възприета и запомнена информация от различните начини на възприемането и осмислянето ѝ.

Схема на източниците на информация и процент от запомнянето ѝ в дълготрайната памет

Схема на източниците на информация и процент от запомнянето ѝ в дълготрайната памет

Какво е структуриране на информацията?

Обработката, „дешифрирането“ на един текст е умение за четене с разбиране. Това умение е важен инструмент и се отнася към „меките умения“.

При обучението на нашите ученици структурирането на информацията в логически връзки се организира чрез мисловни карти, схеми и таблици, като се прилага специална техника на учене чрез макетиране с определени цветове.

Макетирането следва логическата връзка на възприемането на информацията и създаването на асоциативни образи в дълготрайната памет. Така „обработен“, текстът се учи бързо и се преговаря лесно. Това води до трайно запомняне.

Нещо повече, учениците ни усвояват тази техника за обработка на информация като ценно умение и я използват в училище, в университета и в следващите години в работата си и в бизнеса си.

Част от системата на обучение е проектно базирано обучение.

В проектно базираното обучение учениците разработват проекти по зададени теми, след което ги защитават. Проектите се реализират в екипи, което формира уменията за взаимозависимост при работата в екип.

Гимназията разполага със собствен дистанционен WEB базиран образователен портал и това е един от големите ѝ учебни ресурси.

Разработен е в платформата moodle и използва възможностите на облачните технологии.

Онлайн образователният портал дава възможност за електронно обучение на учениците в синхронна и асинхронна връзка.

Учениците имат постоянен достъп онлайн до образователния портал за дистанционно обучение, където могат да прослушват уроците си и да правят многократен тестови тренинг, както и да разработват онлайн проекти.

В портала за дистанционно обучение са разработени и авторски чуждоезикови курсове, които силно развиват комуникативните умения и нивото на владеене на езика.

Достъп до информационната система и образователния портал имат и родителите.

Използва се модерна система за диагностика на нивото на усвоените знания по предварително зададени критерии. Това позволява да се предприемат мотивационни стимулиращи или подкрепящи персонални програми за всеки ученик в зависимост не само от неговото ниво на знания, а и от личните интереси.

В този смисъл е и личният план за развитие на всеки ученик, подписан като споразумение между родителите и ръководството на училището.

Внедряването на модерни техники за учене е част от визията на Частна профилирана гимназия „Образователни технологии“ като иновативно училище.