Back

Училищен учебен план за паралелка с интензивно изучаване на чужд език с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ (I етап)

Дневна форма на обучение
прием след завършено основно образование
от учебната 2022-2023 година

Профилиращи предмети
1. Информационни технологии
2. Информатика
3. Предмет по избор
4. Български език и литература – РП

I. График на учебния процес

Начало на учебната година: 15.09. 2021 г.
VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас І срок – 18 учебни седмици
VІІІ, ІХ, Х, ХІ клас ІІ срок – 18 учебни седмици
ХІІ клас ІІ срок – 13 учебни седмици
Ваканции: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година график.

ІI. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време

Образователна степен: Средна
I Гимназиален етап II Гимназиален етап
Класове Общо Класове Общо ОБЩО
VІІІ
2022-2023
ІХ
2023-2024
Х
2024-2025
VІІІ-Х ХІ
2025-2026
ХІІ
2026-2027
XI-XII VІІІ-ХІІ
Учебни седмици 36 36 36 36 31
Задължителни часове (ЗЧ)
Учебни предмети
Български език и литература 144 108 108 360 108 93 201 561
I чужд език – английски, испански, немски език 648 144 72 864 72 62 134 998
II чужд език – английски, немски, испански език 72 72 144 72 62 134 278
Математика 108 108 72 288 72 62 134 422
Информатика 72 72 72
Информационни технологии 36 36 18 90 90
История и цивилизации 144 126 270 270
География и икономика 72 90 162 162
Философия 36 36 72 144 144
Гражданско образование 36 31 67 67
Биология и здравно образование 90 72 162 162
Физика и астрономия 90 72 162 162
Химия и опазване на околната среда 90 72 162 162
Музика 18 18 18 54 54
Изобразително изкуство 18 18 18 54 54
Физическо възпитание и спорт 72 72 72 216 72 62 134 350
Общо ЗЧ 1152 1098 954 3204 432 372 804 4008
Избираеми часове (ИЧ) 54 198 252 720 620 1340 1592
Информационни технологии 54 126 180 649
Информатика 335
Изобразително изкуство 72 72 72
Български език 134
Предмет по избор 402
Общо за ЗЧ + ИЧ 1152 1152 1152 3456 1152 992 2144 5600
Седмично (ЗЧ+ИЧ) 32 32 32 32 32
Факултативни часове (ФЧ) 144 144 144 432 144 124 268 700
Информационни технологии 18 18
I чужд език – английски, испански, немски език 72 72
II чужд език – английски, немски, испански език 144 72 72 144
Общо (ЗЧ+ИЧ+ФЧ) 1296 1296 1296 3888 1296 1116 2412 6300

ІІІ. Обяснителни бележки

1. Училищният учебен план е в сила за приетите в VIII клас през учебната 2022 година, които следва да завършат ХІІ клас през учебната 2027 година.

2. Организация на обучението.

2.1. Раздел Б – Избираеми часове, разпределени както следва:

 • IX клас – 54 часа
 • X клас – 198 часа
 • XI клас – 720 часа
 • XII клас – 602 часа

2.2. Раздел В – Факултативни часове, разпределени както следва:

 • VIII клас – 72 часа
 • IX клас – 144 часа
 • X клас – 144 часа
 • XI клас – 720 часа
 • XII клас – 602 часа

по учебни предмети:

 • IX клас – ИТ
 • X клас – ИТ, Изобразително изкуство
 • XI клас – ИТ, Информатика, БЕЛ, Предмет по избор
 • XII клас – ИТ, Информатика, БЕЛ, Предмет по избор

ІІІ. Обяснителни бележки

3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, бадминтон, лека атлетика, тенис на маса съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба No 4/30.11.2015 за учебния план.

4. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба No 4/30.11.2015 за учебния план.

5. В изпълнение на заповед No РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на образованието и науката, учениците от VІІІ клас изучават в 6 (шест) часа на класа правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените учебни програми (заповед No РД 09-773/ 19.09.2003 г.).

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол No6 от 01.07.2022 г.

Училищният учебен план е утвърден със заповед No 001/2.09.2022 г. на директора на училището.

Директор:

Красимир Йорданов