Back

Училищен учебен план за паралелка с интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужд език” (II етап)

Дневна форма на обучение
прием след завършено основно образование
от учебната 2022-2023 година

Профилиращи предмети
1. Първи чужд език
2. Втори чужд език
3. Предмет по избор (Математика, Английски език, Биология и ЗО, География и икономика)
4. Български език и литература – РП

I. График на учебния процес

Начало на учебната година: 15.09. 2021 г.
VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас І срок – 18 учебни седмици
VІІІ, ІХ, Х, ХІ клас ІІ срок – 18 учебни седмици
ХІІ клас ІІ срок – 13 учебни седмици
Ваканции: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година график.

ІI. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време

Образователна степен: Средна
II Гимназиален етап
Класове Общо
ХІ
2022-2023
ХІІ
2023-2024
XI-XII
Учебни седмици 36 31
Задължителни часове (ЗЧ)
Учебни предмети
Български език и литература 108 93 201
I чужд език – английски, испански, немски език 72 62 134
II чужд език – английски, немски, испански език 72 62 134
Математика 72 62 134
Гражданско образование 36 31 67
Физическо възпитание и спорт 72 62 134
Общо ЗЧ 432 372 804
Избираеми часове (ИЧ) 720 620 1340
Първи чужд език – английски, испански, немски език 252 217 469
Втори чужд език – английски, испански, немски език 180 155 335
Математика / Английски език / Биология и ЗО / География и икономика 216 186 402
Български език и литература 72 62 134
Общо за ЗЧ + ИЧ 1152 992 2144
Седмично (ЗЧ+ИЧ) 32 32
Факултативни часове (ФЧ) 144 124 268
Общо (ЗЧ+ИЧ+ФЧ) 1296 1116 2412

ІІІ. Обяснителни бележки

1. Училищният учебен план е в сила за приетите в VIII клас през учебната 2019 година, които следва да завършат ХІІ клас през учебната 2024 година.

2. Организация на обучението.

2.1. Раздел Б – Избираеми часове, разпределени както следва:

  • XI клас – 720 часа
  • XII клас – 620 часа

2.2. Раздел В – Факултативни часове, разпределени както следва:

  • XI клас – 720 часа
  • XII клас – 620 часа

по учебни предмети:

  • XI клас – Първи, Втори чужд език, Предмет по избор, БЕЛ
  • XII клас – Първи, Втори чужд език, Предмет по избор, БЕЛ

3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, бадминтон, лека атлетика, тенис на маса съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба No 4/30.11.2015 за учебния план.

4. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба No 4/30.11.2015 за учебния план.

5. В изпълнение на заповед No РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на образованието и науката, учениците от VІІІ клас изучават в 6 (шест) часа на класа правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените учебни програми (заповед No РД 09-773/ 19.09.2003 г.).

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол No6 от 01.07.2022 г.

Училищният учебен план е утвърден със заповед No 001/2.09.2022 г. на директора на училището.

Директор:

Красимир Йорданов