Back

Училищен учебен план за паралелка с интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужд език” (I етап)

Дневна форма на обучение
прием след завършено основно образование
от учебната 2022-2023 година

Профилиращи предмети
1. Първи чужд език
2. Втори чужд език
3. Предмет по избор
4. Български език и литература – РП

I. График на учебния процес

Начало на учебната година: 15.09. 2021 г.
VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас І срок – 18 учебни седмици
VІІІ, ІХ, Х, ХІ клас ІІ срок – 18 учебни седмици
ХІІ клас ІІ срок – 13 учебни седмици
Ваканции: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година график.

ІI. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време

Образователна степен: Средна
I Гимназиален етап II Гимназиален етап
Класове Общо Класове Общо ОБЩО
VІІІ
2022-2023
ІХ
2023-2024
Х
2024-2025
VІІІ-Х ХІ
2025-2026
ХІІ
2026-2027
XI-XII VІІІ-ХІІ
Учебни седмици 36 36 36 36 31
Задължителни часове (ЗЧ)
Учебни предмети
Български език и литература 144 108 108 360 108 93 201 561
I чужд език – английски, испански, немски език 648 144 72 864 72 62 134 998
II чужд език – английски, немски, испански език 72 72 144 72 62 134 278
Математика 108 108 72 288 72 62 134 422
Информационни технологии 36 36 18 90 90
История и цивилизации 144 126 270 270
География и икономика 72 90 162 162
Философия 36 36 72 144 144
Гражданско образование 36 31 67 67
Биология и здравно образование 90 72 162 162
Физика и астрономия 90 72 162 162
Химия и опазване на околната среда 90 72 162 162
Музика 18 18 18 54 54
Изобразително изкуство 18 18 18 54 54
Физическо възпитание и спорт 72 72 72 216 72 62 134 350
Общо ЗЧ 1080 1098 954 3132 432 372 804 3996
Избираеми часове (ИЧ) 72 54 198 324 720 620 1340 1664
I чужд език – английски, немски, испански език 54 126 180 716
II чужд език – английски, немски, испански език 72 72 144 412
Български език и литература 72 62 335
История / Биология 201
Предмет по избор 402
Общо за ЗЧ + ИЧ 1152 1152 1152 3456 1152 992 2144 5600
Седмично (ЗЧ+ИЧ) 32 32 32 32 32
Факултативни часове (ФЧ) 144 144 144 432 144 124 268 700
I чужд език – английски, испански, немски език 18 72 90
II чужд език – английски, немски, испански език 72 72 72 216
Общо (ЗЧ+ИЧ+ФЧ) 1296 1296 1296 3888 1296 1116 2412 6300

ІІІ. Обяснителни бележки

1. Училищният учебен план е в сила за приетите в VIII клас през учебната 2022 година, които следва да завършат ХІІ клас през учебната 2027 година.

2. Организация на обучението.

2.1. Раздел Б – Избираеми часове, разпределени както следва:

 • IX клас – 54 часа
 • X клас – 198 часа
 • XI клас – 720 часа
 • XII клас – 602 часа

2.2. Раздел В – Факултативни часове, разпределени както следва:

 • VIII клас – 72 часа
 • IX клас – 144 часа
 • X клас – 144 часа
 • XI клас – 720 часа
 • XII клас – 602 часа

по учебни предмети:

 • IX клас – Първи чужд език, Втори чужд език
 • X клас – Първи чужд език, Втори чужд език
 • XI клас – Първи чужд език, Втори чужд език, БЕЛ, Предмет по избор
 • XII клас – Първи чужд език, Втори чужд език, БЕЛ, Предмет по избор

3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, бадминтон, лека атлетика, тенис на маса съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба No 4/30.11.2015 за учебния план.

4. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба No 4/30.11.2015 за учебния план.

5. В изпълнение на заповед No РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на образованието и науката, учениците от VІІІ клас изучават в 6 (шест) часа на класа правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените учебни програми (заповед No РД 09-773/ 19.09.2003 г.).

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол No6 от 01.07.2022 г.

Училищният учебен план е утвърден със заповед No 001/2.09.2022 г. на директора на училището.

Директор:

Красимир Йорданов