Back

Ниво на владеене свободно (С1)

Може да разбира широк кръг от дълги и сложни текстове, както и да долавя идеи.

Може да се изразява спонтанно и свободно без явно затруднение при намиране на необходимите думи.

Може да използва ефикасно и гъвкаво езика в своя социален, професионален и академичен живот.

Може да се изказва ясно и добре структурирано по сложни теми и да владее добре средствата за организация, артикулация и свързаност на речта.