Back

Ниво на владеене свободно

C2

Може да разбира без усилие практически всичко, което чете или чува. Може да възстановява факти и аргументи от различни писмени и устни източници, като ги резюмира взаимосвързано.

Може да се изразява спонтанно, много свободно и точно.

Може да отличава фини смислови нюанси и дори в по-сложни ситуации.

C1

Може да разбира широк кръг от дълги и сложни текстове, както и да долавя идеи.

Може да се изразява спонтанно и свободно без явно затруднение при намиране на необходимите думи.

Може да използва ефикасно и гъвкаво езика в своя социален, професионален и академичен живот.

Може да се изказва ясно и добре структурирано по сложни теми и да владее добре средствата за организация, артикулация и свързаност на речта.

 

Ниво на владеене самостоятелно

B2

Може да разбира основното съдържание на конкретни или абстрактни теми в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми в своята специалност.

Може да общува в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на език без напрежение от двете страни.

Може да се изразява ясно и подробно по широк кръг от теми, да изказва мнение по актуални теми и да излага предимствата и недостатъците при различни възможности.

B1

Може да разбира основни моменти, когато се използва ясен и стандартен език от познати теми свързани с училище, професия и други.

Може да се справя с повечето ситуации по време на пътуване в страната, където се говори изучаваният език.

Може да се изразява просто и смислено по познати теми и теми от своя кръг от интереси.

Може да разказва събитие, случка или мечта, да описва очакване или цел и да излага накратко причини или идеи.

 

Ниво на владеене основно

А2

Може да разбира отделни изречения или често употребявани изрази, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие /например елементарна лична и семейна информация, покупки, работа/.

Може да общува по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен по несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми.

Може да описва с несложни езикови средства своето образование, непосредственото си обкръжение и да говори по теми според преките си потребности.

А1

Може да разбира познати и всекидневни изрази, както и много прости изречения, които имат за цел да отговарят на конкретни нужди.

Може да се представя или да представя на някого и да задава въпроси на друг човек, например за място на живеене, хора, които познава или вещи, които притежава, както и да отговаря на въпроси.

Може да общува по елементарен начин, ако събеседникът му говори бавно и му помага в общуването.