Back

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в ЧПГ „Образователни технологии“

I. Въведение

Програмата за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи на ЧПГ “Образователни технологии” е разработена в съответствие със следните документи:

 • Закон за предучилищното и училищното образование;
 • Европейска социална харта /ревизирана/;
 • Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и първия допълнителен протокол към нея;
 • Международен пакт за граждански и политически права;
 • Международен пакт за икономически, социални и културни права;
 • Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието;

Определението, което се дава на „уязвима група“ в нормативните актове е:
Лица и групи от хора, които търпят ограничения по отношение на участието им в социалния живот и ползването на социални права. Те не успяват да получат достъп или да се възползват от възможностите, които предлагат обществото и икономиката и стават жертва или попадат в ситуация на риск от маргинализиране и социално изключване. Причините за това са различни и разнообразни:

 • живот в крайна бедност;
 • ниски доходи и материални лишения;
 • влошени финансови условия;
 • социални и психологически фактори;
 • недостъпна среда;
 • здравни и възрастови проблеми;
 • липса или недостатъчни социални умения и образование;
 • отношение към тях, основано на предразсъдъци;
 • липса, ограничен достъп или неадекватни услуги.

Според ЗПУО има четири различни групи:

 • деца в риск;
 • деца със СОП;
 • деца с таланти;
 • деца с хронични заболявания.

II. Състояние на проблема в ЧПГ „Образователни технологии“

Сред учениците, които се обучават в ЧПГ „Образователни технологии“ от VIII до ХІІ клас, няма деца в риск, така и със СОП, има деца с таланти и хронични заболявания. За всяка една от посочените групи са предприети необходимите мерки:

 • изготвяне на индивидуални учебни програми;
 • осигуряване на личностна подкрепа;
 • награждаване с грамоти;
 • съобразяване със спецификите на хроничното заболяване.

III. Цели на програмата

1. Пълноценна социализация на ученици със специални образователни потребности и ученици с физически и ментални увреждания.

2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за учениците със специални образователни потребности и ученици с физически и ментални увреждания.

3. Утвърждаване на интеркултурно и подкрепящо образование.

4. Гарантиране на възможността за подкрепа на всеки ученик за личностно развитие в зависимост от неговите индивидуални потребности.

5. Прилагане на диференцирани педагогически подходи, ориентирани към интересите и стимулиращи мотивацията на ученика, съобразени с възрастовите и социалните промени в живота му и адаптирани към способността му да прилага усвоените компетентности на практика.

6. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

7. Изграждане на позитивен психологически климат в училището.

IV. Целеви групи

Определят се следните целеви групи с оглед тяхното по-пълно приобщаване към учебния процес и повишаване на мотивацията им за учене:

 1. Деца със СОП.
 2. Деца, чиито майчин език не е българският.
 3. Деца в риск – неравностойна социална среда.
 4. Деца с хронични заболявания.
 5. Деца с изявени таланти.

V. Дейности по изпълнение на програмата

1. Деца със СОП:

 • ранно диагностициране, консултиране на родителите и насочване на учениците към ресурсно подпомагане;
 • формиране на училищен екип за подпомагане, в който трябва да участват класен ръководител, педагогически съветник / психолог, ресурсен учител и заместник-директор по учебната дейност;
 • разработване на индивидуални учебни програми, отговарящи на степента на затруднения, които учениците със СОП срещат в обучението;
 • проследяване на индивидуалното развитие и предприемане на последващи мерки;
 • приобщаване на ученика към класа;
 • провеждане на консултации с психолог/ педагогически съветник, ресурсен учител.

2. Деца, чиито майчин език не е българският:

 • допълнителни консултации по български език;
 • допълнителни консултации по учебни дисциплини, по които ученикът среща затруднения при възприемането на учебното съдържание заради езиковата бариера;
 • активно включване на детето в общи дейности на класа и в извънучилищни дейности;
 • включване на родителите в обучителния процес;
 • оказване на психоемоционална подкрепа на ученика от психолог/ педагогически съветник.

3. Деца в риск – неравностойна социална среда:

 • изясняване на обстоятелствата, свързани с начина на живот на ученика – чрез подаден сигнал, разговор с учител и/или педагогически съветник / психолог / ресурсен учител;
 • проследяване на успеваемостта на ученика и провеждане на допълнителни консултации при нужда;
 • съвместна работа на педагогическия съветник / психолога, класния ръководител и родителите / настойниците на детето;
 • при необходимост да се работи съвместно със социалните служби, УКППМН и/или МКППМН и други институции, имащи отношение към работата с деца в риск;
 • продължаване на практиката за провеждане на благотворителни базари с цел финансово подпомагане на нуждаещите се ученици.

4. Деца с хронични заболявания:

 • изготвяне на индивидуални учебни програми, ако заболяването предполага това;
 • съобразяване с изискванията на заболяването и наложените от него ограничения при усвояването на учебното съдържание;
 • освобождаване от часове по физическо възпитание и спорт, ако заболяването не предполага упражняването на активна физическа дейност;
 • включване в занимания по интереси, отговарящи на специфичните потребности на детето;
 • оказване на психоемоционална подкрепа на ученика от психолог / педагогически съветник.

5. Деца с изявени таланти:

 • включване в извънкласни и извънучилищни дейности, които отговарят на техните интереси и желания и подпомагат развитието на таланта им;
 • съвместна работа с други институции – училищата по изкуствата и творческите съюзи на художници, музиканти, артисти, на музеи, галерии и културни институции, спортни академии и др., за включване на учениците с таланти в проекти и общи дейности.

Настоящата програма е приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 1/ 1.09.2022 г.

Програмата се актуализира на всеки 4 години и при настъпили промени в нормативните актове в системата на народната просвета или ако Педагогическият съвет прецени, че спецификата на образователно-възпитателния процес налага това.