Back

План за квалификационна дейност за учебната 2022 / 2023 година на Частна профилирана гимназия „Образователни технологии“

І. Цели

Повишаване на научната, педагогическата и методическа подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.

Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности за постигане на основните стандарти за работа в гимназията.

ІІ. Основни задачи

Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация.

Преодоляване на затвореността на учителите единствено в рамките на училищната информация и създаване на връзки и контакти между училището и останалите структури на образователната система.

Повишаване техническата грамотност на учителите за работа с аудиовизуалната техника и прилагане на интерактивни методи на преподаване.

Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на учениците и разчупване на стереотипните форми на преодоляване.

Един от основните стандарти за преподавателите за работа в ЧПГ „Образователни технологии“ е квалификацията им чрез обучение и сертификация по компетентности, отговарящи на основните ключови компетентности приети на Лисабонската конвенция от 2006 г. по програмата „Учене през целия живот“.

ІІІ. Дейности за изпълнение на основните задачи

Въвеждаща квалификация Продължаваща квалификация
Тема Форма /семинар, обучение, тренинг, др./ Време на провеждане Целева група /брой/ Тема Форма /семинар, обучение, тренинг, др./ Време на провеждане Целева група /брой/ Брой академични часове
1. Запознаване с Организационна култура; стандарти за качествена образователна среда; правила и процедури и др. обучение септември Всички учители Менторски умения на преподавателите – основен фактор за личностното развитие на учениците обучение Октомври – ноември 10 16
2. Запознаване с IS, MOODLE, Google classroom тренинг септември Всички учители Ефективно презентиране и говорене пред публика – водещо умение на преподавателите в преподаването и мотивацията на учениците обучение Февруари – март 10 16
3. Комуникативни умения в общуването с учениците (ННК и позитивно възпитание) обучение септември Всички учители
4. Приложение на дигиталните технологии в класната стая семинар октомври Всички учители
5. ННК и ролята на посланията в педагогическото общуване тренинг април Всички учители
6. Добри учителски практики – иновативни методи на преподаване семинар февруари Всички учители

Правила за квалификационна дейност на педагогическия персонал в ЧПГ „Образователни технологии“

I. Общи положения

Чл. 1. Квалификацията е етап в непрекъснатата подготовка, в който чрез различни форми на обучение се подпомага пълноценната професионална реализация на педагогическите кадри.

Чл. 2. Правилата регламентират дейностите в реализирането на квалификационната дейност в ЧПГ „Образователни технологии“.

Чл. 3. Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел:

 • да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри с резултатите и препоръките от атестацията им, както и с националната и училищна политика;
 • да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри и за тяхното професионално развитие;
 • да е насочена към напредъка на учениците и подобряване на образователните им резултати;
 • създаване на условия за превръщане на институцията в среда за изява чрез разгръщане на творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики;
 • повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на педагогическия специалист.

II. Принципи и критерии

Чл. 4. Квалификационната дейност трябва да отговаря на следните изисквания:

 1. да е адекватна и актуална;
 2. да е обвързана с професионалното и кариерно развитие на квалифициращия се;
 3. да осигурява равен достъп до квалификация на персонала в зависимост от заеманата длъжност;
 4. да предлага учебни форми и курсове, съобразени с индивидуалните възможности и интереси на служителите;
 5. резултатите от обучението да допринасят за повишаване на качеството на дейността на служителите.

III. Етапи за реализиране на квалификационната дейност

Чл. 5. Етапите през които преминава реализацията на квалификационната дейност са:

 • анализ на кадровия потенциал;
 • проучване на потребностите от обучение и квалификация;
 • определяне на приоритетите за обучение и квалификация;
 • планиране на обучението или квалификацията;
 • финансово осигуряване на обучението или квалификацията;
 • организиране и провеждане на обучението или квалификацията;
 • анализ и оценка на ефективността на обучението или квалификацията.

IV. Правила за участие на педагогическия специалисти в квалификационната дейност

Чл. 6. Квалификационната дейност в училището се ръководи от управителя и от мениджъра на училища „Образователни технологии“.

Чл. 7. Квалификационната дейност на педагогическия персонал на училищно равнище се осъществява по План за квалификационната дейност на училището, който се изготвя в началото на всяка учебна година и се приема на заседание на ПС в съответствие с политики и приоритети, определени в стратегията за развитието й, с установените потребности за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, включително като резултат от процеса на атестиране, при отчитане и на годишните средства за квалификация и възможностите за участие в международни и национални програми и проекти.

Чл. 8. Директорът на училището след обсъждане в педагогическия съвет утвърждава правила за организирането и провеждането на вътрешно институционалната квалификация и за отчитането на участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията.

Чл. 9. Квалификационната дейност на общинско, регионално и национално равнище се реализира със съдействието на РУО – София, университети, колежи, квалификационни институции – ДИУУ, ДИПКУ, ДИКПО, НИОКСО, неправителствени организации, участие в проекти и програми за квалификационна дейност, одобрени при условията и по реда на Раздел ІІІ от ЗПУО.

Чл. 10. Във форми за повишаване на квалификацията участват педагогически кадри, които работят в училището.

Чл. 11. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на квалификацията:

 • по собствено желание;
 • по препоръка на работодателя;
 • по препоръка на експерти на РУО – София и МОН.

Чл. 12. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, финансови и др.) се договарят между педагогическите кадри и директора на училището по реда на чл.234 от Кодекса на труда и в съответствие с Раздел ІІІ на Закона за предучилищното и училищно образование и Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Чл. 13. За участие в процедурите за придобиване на професионално – квалификационни степени директорът на училището осигурява ползването на поисканата от учителя част от редовния платен годишен отпуск за съответната година. Заявки за включване в процедура за придобиване на ПКС се подават до директора съгласно сроковете на обучаващите институции.

Чл. 14. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията по проект „Квалификация на педагогическите специалисти“ се
включват педагогически кадри, които:

 • преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови ДОС;
 • заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на училищното обучение;
 • преминават на нова педагогическа длъжност;
 • заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за повече от три години.

Чл. 15. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Системата от квалификационни кредити се определя с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Чл. 16. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на организациите в т. 4 в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране.

Чл. 17. Повишаването на квалификацията, извършена от организации извън изброените в т. 4, се признава чрез квалификационни кредити от началника на съответното регионално управление на образованието след заявление на педагогическия специалист при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за статута и развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

(1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се организира и от училището чрез обмяна на добри практики в различни форми, както и по международни и национални програми. Вътрешно институционалната квалификация се измерва в академични часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити.

(2) Училището е длъжно да осигурява условия за повишаване на квалификацията по ал. 1 не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.

Чл. 18. За участие в обучения за повишаване на квалификацията по програми по чл. 43, ал. 2 от Наредба № 12/01.09.2016 г. на педагогическия специалист се присъждат квалификационни кредити.

(1) Квалификационният кредит е измерител на времето, в което педагогическият специалист се е обучавал за повишаване на квалификацията си по програми на организациите, изброени в т.4.

(2) Един квалификационен кредит се присъжда за:

а. участие в обучение с продължителност 16 академични часа, от които не по-малко от 8 академични часа са присъствени;
б. подготовка, представяне и публикуване на доклад в специализирано издание;
в. научна или научна-методическа публикация в специализирано издание.

(3) Квалификационни кредити се присъждат от организациите и се удостоверяват с документ за допълнително обучение.

(4) За всеки период на атестиране всеки учител, директор или друг педагогически специалист е длъжен да придобие не по-малко от 3 квалификационни кредита от участие в обучения за повишаване на квалификацията.

(5) Когато обучението за повишаване на квалификацията се извършва по програма, в която организацията предвижда не само присъствени часове, а предлага предварителна подготовка и консултиране, броят на присъдените квалификационни кредити се определя от общия брой академични часове, предвидени за обучение, ако е изпълнено изискването на ал. 3 за броя присъствени академични часове.

(6) Системата от квалификационни кредити осигурява възможност за:

 • натрупване на квалификационни кредити за всеки период на атестиране с цел кариерно развитие;
 • пренасяне и признаване на квалификационни кредити за следващ период на атестиране при:
  а) промяна на месторабота;
  б) връщане след отпуск за повече от две години;
  в) след прекъсване на учителския стаж по специалността за повече от две години;
  г) признаване на преминато обучение за повишаване на квалификацията при кандидатстване в процедура за придобиване на професионално-квалификационна степен;
  д) улесняване на професионалната мобилност.

Чл. 19. Организационни форми:

1. курсове – въвеждащи, тематични, комплексни и др.;
2. семинари, професионални педагогически и психологически тренинги, школи, практикуми, лектории и др.;
3. специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна предметна област или с управление на образованието;
4. професионално-педагогическа специализация;
5. майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики;
6. форуми (конференции, конкурси, пленери и др.) за представяне на резултати от проучвания, изследователска и творческа дейност, за професионална изява и представяне на добри, иновативни практики или постижения.

V. Мотивация и стимулиране на персонала за участие в квалификационни дейности

Чл. 20. Педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени, имат право да ръководят дейности за повишаване на квалификацията на училищно равнище.

Чл. 21. На педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени, се признава по-високо професионално равнище при оценяването и заплащането на труда, определен от МОН.

Чл. 22. Стимулиране на професионално изявените служители през годината чрез подходящи отличия.

Чл. 23. Възможност за кариерното развитие.

VI. Механизъм за финансова подкрепа

Чл.24. Годишните средства за квалификация на педагогическите специалисти се определят в размер не по-малък от 1% от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал и се предоставят за включването на педагогическите специалисти в квалификационни курсове.

Чл. 25. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището.

Чл. 26. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на бюджета на училището, дарения по волята на дарителя, средства по проекти и програми за квалификационна дейност и др.

Чл. 27. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава финансовия лимит за квалификация в училището, финансирането става с лично участие на служителя.

Чл. 28. При наличието на изявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с директора на училището, му се предоставя тази възможност.

Чл. 29. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално-квалификационна степен се заплащат от учителите.

VII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Постигане на положителни промени в квалификационната дейност:

 • Промяна степента на мотивация на педагогическите кадри за включване в квалификационни форми;
 • Повишаване нивото на научната и методическата подготовка на педагогическите специалисти;
 • Оптимизиране на педагогическата дейност и актуализация на научната и методическата компетентност.

VIII. Заключителна част

Чл. 30. Правилата са приети на заседание на ПС на 1.09. 2022 г. (Протокол № 1).

Чл. 31. Правилата са утвърдени от директора на със заповед № 01/ 02.09.2022 г.