Back

Мерки за повишаване качеството на образованието в ЧПГ „Образователни технологии“

Критерии, индикатори, стандарти за качество на образователната услуга в ЧПГ „Образователни технологии“ и инструменти за измерване

 

Област „Образователен процес“

Областта образователен процес включва: поставяне на цели в обучението, резултатите от обучението, ефективността на взаимодействието и прилагането на компетентностния подход в процеса на обучението, на възпитанието и социализацията, на управлението на класа и групата, на оценяването, на осигурената подкрепа за личностно развитие, на менторския подход в мотивацията на учениците и на екипната работа между учителите, менторите, директорите, главния мениджър и основателите на училището, както и с родителите по отношение израстването на учениците като уверени в себе си и устремени към лични постижения личности.

Образователния процес в гимназията следва ясно зададена мисия, образователна философия и визия.

Мисията, която следва гимназията още от нейното създаване е насочена в две посоки:

На първо място – да създаде образователна среда за израстване на учениците в уверени и устремени към лични постижения личности.

На второ място – да създаде привлекателна творческа работна среда за учители.

Мисията ни определя и образователната философия на ЧПГ „Образователни технологии“. В този смисъл гимназиалното образование като период от развитието на всеки млад човек се явява базов лагер по пътя на кариерата.

В периода от 14. до 19. години, в който израстват в гимназията, младите хора формират убежденията си, ценностите си, променят нагласите си и откриват своята идентичност. В случая образователната среда в гимназията има изключително голямо значение.

Образователната среда в ЧПГ „Образователни технологии“ е ориентирана към:

Система на обучение, която формира умение за учене;

Профили, които отговарят на съвременни браншови позиции със сертифицирани обучения;

Авторска програма за личностно развитие, чрез която учениците формират личностни качества, възпитават характера си и усвояват ключови компетентности.

Това прави нашите ученици уверени и конкурентоспособни. Те влизат с лекота в желани университети в цял свят, познават правилните норми за успех, силата на личния принос, ролята на проактивното мислене, усвояват синергията в екипната работа и познават силата на емпатията.

Тези умения за живота са нужни на всеки, за да бъде щастлив, успешен и да даде нещо от себе си на света.

Тази философия определя и визията ни да се развиваме като училище за ключови компетентности.

Основен фактор в образователната среда за нашите ученици са преподавателите. Нашите преподаватели са висококвалифицирани и обучени да бъдат ментори на своите ученици. В ролята им на ментори те подкрепят и стимулират развитието на всеки поверен им ученик.

Менторската ни програма и програмата за личностно развитие дават възможност за реализиране на личен план на развитие на всеки ученик на два етапа: от 8. до 10. клас и от 11. до 12. клас.

Менторската програма е в две направления:

1. Създаване на стимулираща среда за учениците за участие в олимпиади, състезания, конкурси, в извънкласни дейности, доброволчество, участие в сертифицирано обучение.

2. Създаване на подкрепяща среда за ученици, които срещат трудности в образователния процес чрез бонус часове, приобщаване на родителите за съдействие, работа с педагогически специалисти.

 

Здравословна и екологична програма

Здравословната програма е ориентирана към образоване на учениците и родителите за здравословен и екологичен начин на живот. Разработва се с участието на външни специалисти – холистици, лекари, специалисти по здравословно хранене и качествен живот, както и със специалисти за превенция на потребление на алкохол, тютонопушене, наркотични вещества.

 

Естетична култура

Естетичната култура е свързана с обучение и практически занятия на учениците по отношение на стил на обличане, обноски и бизнес етикет, като част от меките умения.

 

Система за обучение

Системата на обучение в гимназията е насочена към развиване на умения за учене и техника за работа с информация.

Организирането на обучението по авторската система на обучение включва следните направления:

Източници на информация – електронни учебници и web базирани учебни материали в собствен дистанционен образователен портал на гимназията, където са концентрирани уроци, образователни видеа и тестове за тренинг.

Техника на учене – формиране на умение у учениците да работят с текст, да обработват информация чрез структуриране на текст, макетиране и създаване на мисловни карти.

Проект базирано обучение и дизайн мислене – формират умение за работа в екип и умение за представяне на идеи и презентиране.

Дистанционният образователен портал дава възможност за синхронно и асинхронно обучение на учениците. Ползваме образователната платформа гугъл, както и ресурсите на Google. Гимназията е със статут на Google училище.

В гимназията се работи с електронни учебници по общообразователните предмети.

Учениците работят в дигитална образователна среда в училище, като ползват собствени лаптопи и организират там част от учебното съдържание.

Контролът на качеството на образователния процес се извършва на база приети стандарти от управленския и педагогически състав на гимназията, представени пред родителите и учениците. Активна роля в изготвянето на стандартите за обучение и контрол на учебния процес имат академичните мениджъри по учебните дисциплини.

* Прилагането на стандартите е съобразно Критериите и индикаторите за инспектиране на училищата, приети от Националния инспекторат по образование в Република България.

 

Авторска програма по личностно развитие

Авторската програма за личностно развитие започва още в 8. клас и продължава с надграждане на ключови меки умения и сертификати до 12. клас.

Основни и задължителни теми

Емоционална интелигентност и социална интелигентност

Комуникативни умения – меки умения – Soft skills

Умения за работа в екип и Умения за общуване – Аз послание

Финансова грамотност и правна култура

 

Кариерно развитие на учениците

Кариерното развитие на учениците е част от програмата по личностно развитие и сертифицираното обучени ес международни сертификати, чрез които се формират необходимите ключови компетентности в делова среда – меки умения – Soft skills.

С цел прави правилно професионално ориентиране на учениците след 10. клас се организират чести срещи с успешни в своята област професионалисти в различни сфери на бизнеса – търговия, право, здравеопазване, образование, банково дело, туризъм, производство и други.

Един от приоритетите на гимназията е да бъде среда като базов лагер по пътя на кариерата на нашите ученици. В основата на това е и менторският екип от преподаватели, който работи с учениците. Приоритет е планирането на дейности в кариерното развитие на учениците ни чрез създаване на личен план за развитие в последните две години в гимназията – 11. и 12. клас. В мотивацията на учениците в тази посока, менторите ползват личният план за развитие, като дават подкрепа на учениците.

Личният план за развитие се обсъжда и с родителите, които също участват активно със своята подкрепяща роля.

 

Сертифицирани обучения с международни сертификати

Сертифицираните обучения по личностно развитие се осъществяват в партньорство с Университета за приложни науки, Бреда, Нидерландия, за които ЧПГ „Образователни технологии“ е официален представител за България. Учениците на ЧПГ „Образователни технологии“ се сертифицират за три сертификата по ключови компетентности, които са краен етап от програмата ни за личностно развитие.

Ефективно презентиране и говорене пред публика

Лидерство

Глобално мислене

Тези сертификати са част от Европейската сертификационна система за ключови компетентности в делова среда и дават изключителни предимства в кариерното развитие на младите хора.

 

Обучението за сертифициране по презентиране и говорене пред публика се води по приети европейски стандарти стандарти и критерии за презентиране.

Учениците се научават да изготвят ефектни и въздействащи презентации, като най-важното умение е да ги представят въздействащо и уверено пред аудитория, както и да водят реч – мотивационна, убедителна, за продажба или политическа.

Работи се със всеки ученик поотделно като се прави тренинг за вербална и невербална комуникация и се моделира поведението им пред огледало.

 

Обучението за серитифициране по лидество е свързано с изграждане на лидерски качества и умения в посока самоуправление и изграждане на собствена кариера, както и придобиване на компетентност за ефективно лидерство при работа в екип или управление на екипи.

 

Обучението за сертифициране по глобално мислене – поставя акцент върху изследване на взаимовръзките, които съществуват между държавите, между общностите, между хората в глобалната обществена среда, то се фокусира и върху развиване на умения на младите хора да действат съобразно знанията за тези взаимовръзки и върху ценностите на глобалния гражданин.

 

Обучението по трите ключови компетентности се извършва от сертифицирани обучители от Университета за приложни науки, град Бреда, Нидерландия. Сертифицирането се извършва след успешно положени изпити пред изпитна комисия от университета за всяка компетентност.

 

Международни участия на гимназията с образователни цели и в полза на личностното развитие на учениците

ЧПГ „Образователни технологии“ има участие в няколко международни направления:

Проекти по програмите Comenius и Leonardo da Vinci.

Гимназията е училище посланик на Европейския парламент.

Ученици от гимназията участват в Международната награда на херцога на Единбург

Екип от ученици представи гимназията на Европейската награда по статистика и зае водещи позиции

Над 80% от нашите ученици кандидатстват в чужбина в елитни европейски и американски университет. Наши ученици продължават обучението си в Американския университет в Благоевград.

 

Сертифициране по бизнес компетенции

Сертифицирането по бизнес компетенции е част от учебната програма в профил „Предприемачество“. Това сертифициране е достъпно и за учениците от профил „Чужд език“ профил „Софтуерни и хардуерни науки“ чрез организиране на допълнителни курсове за обучение извън основната учебна програма.

Бизнес сертификатите за отделните нива, както и сертификатът по Общ мениджмънт се издават от EBC*L International – Австрия и носят втори печат от научната комисия за бизнес компетенции в Европа със седалище Падерборн, Германия.

Документът EBC*L (European Business Competence* Licence) е част от европейската инициатива за единен стандарт по икономика. Сертификатът се базира на каталог от учебни цели, насочени изключително към практиката. Международният център на EBC*L (The International Centre of the EBC*L) се намира във Виена/Австрия.

EBC*L International, Австрия постигна европейска акредитация за сертификатите EBC*L с кредити от ниво (4) и ниво (5) от Единната Европейска квалификационна рамка – EQF/NVQ като с това се дава шанс за облекчени условия при следване – признаване на кредити в отделни курсове от бакалавърски програми, които включват сходни курсове, като Управленско счетоводство, Финанси, Микроикономика, Търговско право, Мениджмънт или такива с близко тематично съдържание. Признаването на кредити е възможност и за финансова отстъпка.

Между ЧПГ „Образователни технологии“ и Висшето училище по мениджмънт (ВУМ), клон София е договорено признаване на конкретни академични кредити от нива (4) и (5) в съответни курсове от бакалавърска програма „Международен бизнес и мениджмънт“ на ВУМ. Това означава, че за кандидат-студенти със сертификат EBC*L, придобит в ЧПГ „Образователни технологии“ в партньорство с „Училище за бизнес компетенции“ се предоставят облекчения за учене в британската бакалавърска програма в София.

 

Критерии „Образователен процес“

I. Ефективност на взаимодействието в процеса на обучение

Индикатори Подиндикатори
1. Планиране на педагогическата ситуация / учебния час / учебна практика 1. Дефинирани ясни и практически насочени цели на педагогическата ситуация / учебния час, съответстващи на темата и очакваните резултати
2. Планирани методи за преподаване и техники за учене и мотивиране на децата/учениците, в.ч. и иновативни
3. Планирани методи за проследяване на постиженията на децата / оценяване на резултатите на учениците, в т.ч. и иновативни
4. Интегрирано междупредметно взаимодействие
2. Организиране на педагогическата ситуация / учебния час / учебната практика 1. Логическа и обоснована последователност на задачи и дейности, ефективно разпределение на времето за реализиране на целите
2. Използвани технологии, техники, методи и средства
3. Организацията на физическата, в т.ч. на електронната среда съответства на дейностите и очакваните резултати в педагогическата ситуация / учебния час
4. Провеждане на съвместни педагогически ситуации / учебни часове в училището
3. Ефективно управление на групата/класа 1. Прилагане на подходи и поведенчески модели за осигуряване на позитивна и подкрепяща среда в групата/класа
2. Прилагане на диференциран и индивидуализиран подход
3. Поведенческа ангажираност и самодисциплина на децата/учениците

 

II. Прилагане на компетентностния подход в процеса на обучение

Индикатори Подиндикатори
1. Изграждане на езикова компетентност 1. Подпомагане на децата и учениците при усвояване на българския книжовен език и изграждане на умения за използването му
2. Развиване на езикова култура в институцията
2. Изграждане на дигитални компетентности 1. Изграждане и развиване на дигитални компетентности при реализиране на образователните цели в педагогическата ситуация / учебния час
2. Умения за търсене, намиране, обработване и оценяване достоверността на информация и данни в дигитална среда
3. Спазване и прилагане на правила за сигурност и норми за етично и безопасно ползване на информацията в дигитална среда
3. Прилагане на иновативни подходи, техники, технологии и методи. Придобиване на STEM-умения 1.Използване на иновативни методи, подходи, техники и технологии
2. Търсене и установяване на причинно- следствени връзки между изучаваните явления и процеси в педагогическата ситуация / учебния час
3. Разработване и използване на модели/алгоритми при изпълнение на различни образователни задачи в педагогическата ситуация / учебния час
4. Използване на разнообразни и подходящи дидактически материали, вкл. дигитални ресурси, в педагогическата ситуация / учебния час
4. Изграждане на предприемаческата компетентност и практическа насоченост на обучението 1. Формиране на практически умения у децата/учениците
2. Творческо и критично мислене у децата/учениците в педагогическата ситуация / учебния час
3. Инициативност и предприемаческа компетентност у децата/учениците

 

III. Прилагане на компетентностния подход при възпитанието и социализацията на децата/учениците

Индикатори Подиндикатори
1. Развитие на умения за учене 1. Възлагане на задачи за прилагане и затвърждаване на новите знания и умения в педагогическата ситуация / учебния час
2. Формиране на умения у учениците за извличане, интерпретиране и използване на информация от различни източници
3. Учениците поставят по подходящ начин резултатите от изпълнението на поставените задачи
4. Учениците използват разнообразни стратегии за учене
2. Развиване на умения у учениците за работа в екип 1. Организация на екипната работа
2. Ефективно изпълнение на задачите в екипа и управлението на времето
3. Представяне, аргументиране, оценяване и самооценяване на резултатите от екипната работа
3. Формиране и развиване на умения за самооценка, самокритичнос и самоусъвършенстване 1. Дейности за развиване на отговорно поведение и умения за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване у децата/учениците
2. Отговорно поведение у децата/учениците и умения за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване
4. Формиране и развиване на демократична култура в училище 1. Планирани дейности в училището за формиране и развиване на социални, граждански и интеркултурни компетентности
2. Реализиране на дейности за формиране и развитие на социални и граждански компетентности
3. Реализиране на дейности за формиране и развитие на интеркултурни компетентности
5. Формиране и развиване на компетентности,свързани със здравето, спорта и поддържането на устойчива околна среда 1. Планирани дейности в институцията за формиране и развиване на компетентности, свързани със здравето, спорта и поддържането на устойчива околна среда
2. Реализиране на дейности, свързани със спорта и за формиране и развитие на компетентности за здравословен начин на живот
3. Реализиране на дейности за формиране и развитие на компетентности за опазване и поддържане на устойчива околна среда

 

IV. Прилагане на компетентностния подход за осигуряване на подкрепа за личностно развитие

Индикатори Подиндикатори
1. Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование 1. Оценка на потребностите от подкрепа за личностно развитие на учениците
2. Информираност за резултатите от проведената оценка на потребностите от подкрепа за личностно развитие
2. Осигуряване на обща подкрепа за личностното развитие на учениците 1. Провеждане на дейности за превенция на обучителни затруднения, допълнително обучение и консултиране по учебни предмети
2. Провеждане на допълнително обучение за децата / за учениците, които не владеят български език или българския език не е майчин
3. Провеждане на логопедична работа
4. Провеждане на занимания по интереси по чл. 20. от Наредбата за приобщаващото образование
5. Осъществяване на кариерно ориентиране на учениците
6. Поощряване на децата/учениците с морални и материални награди
3. Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 1. Планиране и организиране на работата за допълнителна подкрепа
2. Реализиране на дейности за допълнителната подкрепа за личностно развитие
3. Ефективност на работата на екипите за допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
4. Екипна работа при осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 1. Взаимодействие между педагогическите специалисти при осъществяване на подкрепа за личностно развитие на децата/учениците
2. Взаимодействие на педагогическия екип, родители и други специалисти при осъществяване на подкрепа за личностно развитие на децата/учениците

 

V. Прилагане на компетентностния подход в процеса на оценяване. Резултати от обучението

Индикатори Подиндикатори
1. Видове и форми на оценяване 1. Използване на разнообразни видове и форми за оценяване на знанията и уменията на учениците
2. Използвани методи за проследяване на постиженията на децата и за оценяване на учениците
2. Напредък на учениците 1. Създаване на стимули у децата/учениците за учене
2. Предоставяне на обратна връзка на децата/учениците за постигнатите резултати в педагогическата ситуация / урока
3. Прозрачност и обективност при проследяване постиженията на децата и в процеса на оценяване в училище
4. Проследяване нивото на усвоени знания и умения у децата/учениците, анализ на резултатите от обучението и определяне на мерки
5. Участие в олимпиади, състезания, конкурси и др.
3. Напредък на учениците от уязвими групи 1. Планиране и реализиране на дейности за проследяване на напредъка на децата/учениците от уязвимите групи
2. Отсъствия на децата/учениците от уязвими групи
3. Образователни резултати на децата/учениците от уязвими групи
4. Устойчивост / повишаване на резултатите от национални външни оценявания 1. Средни резултати от национално външно оценяване в 10. клас по български език
2. Резултати от изпит от национално външно оценяване в 10. клас по математика
3. Резултати от изпит по дигитални компетентности в 10. клас
4. Резултати от изпит по чужд език в 10. клас
5. Устойчивост / повишаване на резултатите от държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация 1. Резултати от задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература
2. Резултати от втори задължителен държавен зрелостен изпит / задължителен държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация
3. Резултати от държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

 

Област „Управление“

Областта „Управление“ на ЧПГ „Образователни технологии“включва:

 • Поставяне на определени цели и планиране за постигането им.
 • Управление на човешките ресурси – назначаване на педагогически състав.
 • Организирането и контрола за критерии за качество на образователната услуга.
 • Конкурентоспособност на образователната услуга, включително проучване на тенденциите в национален и глобален мащаб.
 • Пиар и реклама.
 • Управление на работната среда като благоприятен микроклимат и перспективи за лично развитие и израстване на учителите.
 • Обучения на учителите в педагогически, методически, комуникативни умения, както и умения за лидерство.
 • Внедряване на ефективни за учениците и училището иновации.
 • Връзки с родителите и ангажирането им в комюнити общество, създадено в полза на учениците и стабилността на двете институции.
 • Управление на финансовите, информационните и технологичните ресурси с цел постигане на финансов растеж на двете училища и благополучие на всички ангажирани с училищната институция.
 • Управление на партньорствата за развитие на училището за повишаване резултатите от образователния процес, както и ефективно лидерство.

Мениджмънтът е самостоятелно водещо звено в управлението на гимназията. Това не отменя и не замества правомощията и отговорностите на директорите. Мениджмънтът разработва ефективни стратегии за управление, които улесняват работата на директорите и работата на учителите чрез организационна яснота на конкретни стандарти и процедури за постигане на предварително зададени критерии за качество на услугата от преподаването, контрола, общуване с учениците и възпитанието им, учебни програми, модели на общуване и отношения в екипа до връзки с родителите и реклама.

 

Основните направления в мениджмънта на гимназията са:

I. Управление на човешки ресурси:

1. Процедури и стандарти за наемане на работа – критерии, модел на провеждане на интервю, обяви за свободни позиции, обвързване с кариерно развитие в училищата като учител.

2. Планиране обучения на учители – методически, за сътрудничество и работа в екип и проверка на нивото на разбиране на стандарти и увереност при прилагането им.

3. Контрол на качеството на извършената услуга от учителя – ясно зададени критерии и зададена нагласа у учителите за тази оценка на качеството на извършената от тях образователна услуга.

4. Стимулиране творческата дейност на учителите и инициативи по различните направления.

5. Регламентиране на отношенията между ръководителите на академични направления с останалите учители от направлението – задаване на правомощия на ръководителите на академични направления.

II. Проектни дейности:

1. Търсене на проекти – външни

2. Създаване на екипи за изготвяне и реализиране на проекти

3. Стимулиране на инициативи за вътрешно училищни проекти

III. Възнаграждения – регламент за определяне на заплати, регламент и критерии за бонуси

IV. Финансова обезпеченост – изготвяне на бюджет с конкретно зададена цел за финансов растеж

Реализирането на мениджърските решения е с подкрепата и прякото участие на директорите на гимназията, които заедно с главния мениджър взимат отговорните решения и организират изпълнението им.

В област управление се реализира и ученическо самоуправление чрез ученически съвет. Неговите функции са да организира идеи за развитие на образователната среда в гимназията; да търси съдействие от главния мениджър, директорите и менторите в подкрепа на ученици, които срещат трудности в учебния процес или трудности от друг характер; да реализира проекти в различни направления с цел обогатяване на културата на учениците в личностен, екологичен, здравен, социален аспект, както и по отношение на гражданска култура и глобално мислене. В този смисъл са и международните сертификати по ключови компетенции, описани в Раздел „Образование“.

 

Критерии „Управление“

I. Стратегическо управление и лидерство

Индикатори Подиндикатори
1. Стратегическо планиране 1. Стратегията за развитието на училището отразява спецификите на институцията и отчита влиянието на външната и вътрешната среда
2. Планът за действие към Стратегията за развитие на училището съответства на целите и е заложено финансиране на дейностите
3. Участие на педагогическите специалисти в разработване на стратегията за развитие на училището
4. Принос на обществения съвет в управлението на училището
2. Ефективна комуникация в училищната общност за изпълнение на стратегията 1. Вътрешна комуникация за разпространяване и изпълнение на целите и плановете на стратегията
2. Ангажираност на участниците в образователния процес за изпълнението на стратегията
3. Проследяване на резултатите от стратегическото управление и набелязване на мерки за подобряване на качеството 1. Анализ на резултатите от стратегическото управление
2. Разработени мерки за подобряване на качеството
4. Лидерство в училищната общност 1. Доверие и сътрудничество в училищната общност според договорени цели и ценности
2. Създадени условия за развитие на ръководни умения и лидерски компетентности сред педагогическите специалисти
3. Структури на ученическо самоуправление и развитие на лидерство сред учениците

 

II. Стратегическо управление и лидерство

Индикатори Подиндикатори
1. Организационни структури в училището за изпълнение на стратегията 1. Създадени професионални общности и структури за изпълнение на стратегията на училището
2. Дейност на педагогическия съвет
2. Оперативно планиране и организиране на дейността на училището 1. Разработени планове, програми и други документи на училището
2. Изпълнение на оперативните планове и задачи
3. Контролна дейност и обратна връзка от директора и заместник-директора/директорите
3. Постигната училищна автономия 1. Регламентирани устройство и дейност на институцията в училищни документи
2. Определяне на профили, професии и избор/съставяне на учебни планове, учебни програми и т.н.
3. Организация, методи и средства на обучение за осигуряване на качество

 

III. Управление на човешките ресурси

Индикатори Подиндикатори
1. Политики на училището за управление на човешките ресурси 1. Ресурсно осигуряване на образователния процес, в т.ч. осигурено заместване на отсъстващи учители
2. Подбор, назначаване и освобождаване, координация и субординация, отговорности и упълномощаване на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал
3. Привличане, мотивиране и подкрепа на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал
4. Прилагане на наставничеството
2. Ефективност на квалификационната дейност 1. Съответствие на квалификационната дейност с политиките и приоритетите, определени в Стратегията за развитие на училището
2. Квалификация на педагогическите специалисти за развитие на професионалните им умения и компетентности
3. Прилагане на придобитите компетентности от квалификационната дейност в пряката работа на педагогическите специалисти
3. Оценяване на постигнатите резултати и атестиране 1. Оценяване на резултатите от труда и постиженията на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал
2. Атестиране на дейността на педагогическите специалисти

 

IV. Управление на финансовите ресурси

Индикатори Подиндикатори
1. Ефективно и целесъобразно разпределение и използване на финансовите ресурси за развитие на училището 1. Планирани, осигурени и реализирани финансови ресурси за подобряване на физическата среда и съвременни дидактически средства
2. Финансирани дейности за занимания по интереси
3. Финансирани дейности по превенция на обучителни затруднения
4. Планирани и реализирани средства за библиотечно-информационно обслужване
2. Бюджетни средства за подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие 1. Финансирани и реализирани дейности по транспорт на децата/учениците в училището
2. Финансирани и реализирани дейности по осигуряване на ефективна целодневна организация на учебния ден
3. Финансирани и реализирани дейности за консултации по учебни предмети и др. дейности на учениците
4. Финансирани и реализирани средства за ученически стипендии
5. Планирани и реализирани средства за материални награди на учениците за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на училищната общност
6. Финансирани и реализирани средства за ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности
7. Финансирани и реализирани средства за работа с деца/ученици от уязвими групи
3. Осигурени допълнителни средства за развитието на училището 1. Осигурени допълнителни средства по Национални програми
2. Осигурени допълнителни редства по проекти

 

V. Управление на информационно-технологичните ресурси

Индикатори Подиндикатори
1. Осигурени и прилагани информационно-технологични ресурси в образователния процес 1. Осигурени информационно-технологични ресурси, лицензи и абонамент за дигитално образователно съдържание за образователния процес
2. Дигитални образователни ресурси, прилагани по учебни предмети и образователни направления
3. Прилагане на електронен дневник при оценяване, администриране и комуникация в образователния процес
2. Осигурени и прилагани информационно-технологични ресурси в административната дейност 1. Изградена безжична интернет мрежа с осигурен достъп на потребителите
2. Осигурени технологии и софтуерни продукти за администрацията
3. Налични материали, информация, образци на документи и др., вкл. на интернет страницата на институцията

 

VI. Управление на партньорствата за развитие на училището

Индикатори Подиндикатори
1. Проактивност на директора при установяване на партньорства 1. Установени партньорства за постигане целите на институцията
2. Взаимодействие с настоятелство / родителски организации и др. за развитието на училището
3. Взаимодействие със социалните партньори за повишаване качеството на образование
2. Принос на партньорствата за повишаване на качеството на образование 1. Съвместни дейности с образователни, културни и обществени организации и институции
2. Партньорство с бизнеса
3. Работа в мрежи за партньорско учене и целенасочено продължаващо професионално развитие 1. Създадени мрежи за сътрудничество и обмен на добри и иновативни практики
2. Съвместни дейности за продължаващото професионално развитие на педагогическите специалисти и придобиването на ключови компетентности у учениците

 

Област „Институционална среда“

Областта институционална среда включва: физическа среда – материална база и информационно и библиотечно осигуряване на гимназията, развитие на организационната култура на гимназията, развитие на среда за подкрепа и ефективно взаимодействие между всички участници в образователния процес и с всички заинтересовани страни, както и удовлетвореност на участниците в образователния процес.

ЧПГ „Образователни технологии“ има изградена чиста, модерна, ергономична и пълноценна материална база за учебна дейност, личностно развитие, спорт, официални събития, зона за хранене, отдих и с библиотечни кътове за четене и зелена площ с класна стая на открито. Част от зоната е снабдена с информационно библиотечно обслужване.

Дигиталната среда предоставя добре оборудвани класни стаи с компютри, мултимедия, аудиотехника, интернет връзка. Всички стаи са климатизация. Гимназията разполага с набор от преносима компютърна техника. В системата ни на обучение е заложено ползване на дигитални устройства в редовни часове по всички предмети и често учениците носят собствени мобилни
компютри за работа в час, като за учениците от профил „Хардуерни и софтуерни науки“ са задължителни.

Гимназията разполага със собствен дистанционен онлайн образователен портал, разработен с авторски учебни материали в платформата Мудъл.

Гимназията е с лиценз на гугъл училище.

Гимназията разполага с медицински кабинет, обслужван от медицинска сестра.

Гимназията разполага с училищен психолог, който активно участва в образователния, възпитателния процес, личностното развитие и в екипа на менторския състав.

Сервизните помещения се поддържат с изключителна хигиена. Площите извън класните стаи се почистват след всяко междучасие.

Физическата учебна среда отговаря на всички изисквания за безопасност, включително и пожарна безопасност с правилно отваряне на врати навътре и навън, организирани потоци на движение и външни стълби като авариен изход.

Всички стаи, коридори и стълбища, както и около сградата има видео наблюдение, както и
регистрация в СОТ.

 

Критерии „Институционална среда“

I. Управление и развитие на физическата среда

Индикатори Подиндикатори Приети стандарти за качество в училището Инструменти за контрол на качеството
1. Безопасна и здравословна физическа среда 1. Организация на пропускателен режим и видеонаблюдение Има вътрешно / във всяка класна стая и коридорите / и външно видеонаблюдение Профилактика
2. Достъп до здравно обслужване Има медицински кабинет Проследява се зареждането на кабинета с необходими медикаменти, анкетиране на ученици и родители
3. Класните стаи/занималните, кабинетите и лабораториите, учебно-производствените бази за практическо обучение, помещенията за занимания по интереси в училището са безопасни Класните стаи отговарят на всички изисквания като площ, осветеност и пожарна безопасност Лицензирани институции, които извършват рутинни проверки
4. Зоните за отдих, спорт, хранене и дворните пространства са безопасни и здравословни Всички помещения отговарят на изискванията за пожарна безопасност.
2. Обновена, модернизирана, ергономична и функционална физическа среда 1. Класните стаи/занимални, кабинетите и лабораториите, учебно-производствените бази за практическо обучение, помещенията за занимания по интереси в училището са обновени, модернизирани, функционални и ергономично оборудвани Стандарт т. I; 4. Стандарт за естетичен вид на стаята – стандарт за създаване на среда за качествена образователна услуга, като част от приетите Стандарти за качество – учебния процес е организиран по кабинети и всеки преподавател има собствен кабинет.

Документ Организационна култура – Нива на организационна култура, т. 2

Вътрешен контрол от академични мениджъри
2. Съвременен, функционален, ергономичен и функционален вид на зоната за хранене, зоните за спорт и спортните площадки Стандарт за атрактивна и предразполагаща образователна среда – Стандарт т. I; 1., 2., 3. Вътрешен контрол
3. Сервизните помещения са нови и поддържани Документ – Организационна култура – Модел на хигиена в училището Вътрешен контрол
Лицензирани институции, които извършват рутинни проверки
3. Достъпна и подкрепяща образователна среда 1. Достъпна архитектурна среда Гимназията разполага с рампа за инвалидна количка Лицензирани институции, които извършват рутинни проверки
2. Кабинети / зони за осигуряване на подкрепа за личностното развитие на децата/учениците Стандарт за образователна среда – наличност на кабинет по личностно развитие и актова зала – Стандарт т. I. Вътрешен контрол
3. Осигурени образователни ресурси за ученици със СОП (към допълнителна подкрепа за специализиран софтуер) Разработен вариант на учебни помагала с шрифт за дислексия Вътрешен контрол
4. Осигурени условия за самоподготовка, консултации по учебни предмети, индивидуална работа и занимания по интереси За самоподготовка се използват зоните за отдих с библиотечен кът.
В организацията за учебен процес са предвидени допълнителни часове за ученици, които срещат трудности – регламентирани със стандарт за бонус часове или с допълнително заплащане
Вътрешен контрол

 

II. Библиотечно-информационна осигуреност и учебни ресурси за осигуряване на образователния процес

Индикатори Подиндикатори Приети стандарти за качество в училището Инструменти за контрол на качеството
1. Среда и ресурси за библиотечно-информационно обслужване 1. Обособена библиотека и/или кътове за четене Стандарт за образователна среда – в гимназията са обособени кътове за четене. Помещенията са осигурени с дигитални ресурси – Стандарт т. I Вътрешен контрол и поддръжка
2. Информационна осигуреност на библиотечното обслужване
2. Прилагане на библиотечните, информационните и учебните ресурси за повишаване на качеството на образованието 1. Индивидуална и групова работа с учениците в библиотеката / кът за четене / обособена зона за четене
2. Използване на библиотечните, информационните и учебните ресурси при самостоятелно учене
3. Използване на дигиталните устройства и ресурси в библиотеката в образователния процес

 

III. Развитие на организационната култура на училището

Индикатори Подиндикатори Приети стандарти за качество в училището Инструменти за контрол на качеството
1. Управление на промяната за организационно развитие и усъвършенстване 1. Инициатива за промяна, нови идеи за творчество и развитие Стандарт т. V за създаване на образователни продукти и участие в обучение на учители
2. Комуникация в училищната общност за разбиране, приемане и реализиране на промените Стандарт т. III. за комуникация между участниците в учебния процес

Документ – Ръководство за учителя
Анкети с ученици, учители, родители
3. Устойчивост на промяната
2. Изградена позитивна среда в училището 1. Съвместно договорени правила и ценности за осигуряване на позитивна среда в училището 1. Стандарт т. III. за комуникация между участниците в учебния процес

Документ – Организационна култура – Нива на организационна култура, ниво 2 – Организационни ценности
Анкета ученици, учители и родители
2. Система от дежурства Регламент в правилата за вътрешния ред и процедури Вътрешен контрол
3. Превенция на проблемно поведение на учениците Регламент в правилата за вътрешния ред и процедури.
Етичен кодекс
Вътрешен контрол и работа с родителите
4. Формирани умения за управление на конфликти Стандарт т. III. за комуникация между участниците в учебния процес

Документ – Ръководство за учителя

Допълнителни материали по темата „Управление на конфликти“ в дигиталната папка с ресурси

Анкетиране на ученици, учители, родители
5. Училищни символи и ритуали Правилник за вътрешния Вътрешен контролред
3. Ефективна училищна политика за превенция на тормоза и насилието3 1. Дейности за превенция на тормоза и насилието в училището 1. Стандарт т. III. за комуникация между участниците в учебния процес

2. Правилник за вътрешния ред

Анкетиране на ученици, учители и родители

Разговори с ученици, учители и родители

2. Взаимодействие на педагогическия екип, родителите и други специалисти при осъществяване на дейностите за превенция на насилието и тормоза и преодоляване на проблемното поведение
4. Ефективна училищна политика за предотвратяване на ранното отпадане на учениците от училище 1. Дейности за превенция на отпадането 1. Стандарт т. IV; за възпитание на учениците – станадрат за подкрепяща среда – т.2

2. Стандарт за работа на менторския екип в училището

Разговори с ученици, ученици и родители за обратна връзка
2. Дейности за интервенция и компенсиране на отпадането
3. Взаимодействие на педагогическия екип, родителите и други специалисти за превенция на отпадането и преждевременното напускане на ученици от образователната система
4. Взаимодействие на педагогическия екип, родителите и други специалисти за интервенция и компенсиране на отпадането и преждевременното напускане на деца/ученици от образователната система
5. Публичност на дейността на училището 1. Информация в интернет страницата на училището и информационни материали в сградата на институцията Раздели в сайта на училището:

 • Новини;
 • Публикации;
 • Създадено в час.
Вътрешен контрол
Организатор
ПИАР
Анкетиране на родители
2. Реализирани дейности за популяризиране на училището

 

IV. Развитие на среда за подкрепа и ефективно взаимодействие между всички участници в образователния процес и с всички заинтересовани страни

Индикатори Подиндикатори Приети стандарти за качество в училището Инструменти за контрол на качеството
1. Създадени условия и развита среда за подкрепа на взаимодействието между участниците в образователния процес 1. Създадени благоприятни и здравословни условия за децата/учениците, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал Стандарт т. I Вътрешен контрол
Анкетиране на ученици, учители, непедагогически персонал
2. Създадени условия за учене един от друг / взаимно учене между педагогическите специалисти Стандарт т. II за провеждане на учебен процес; т.8 Стандарт за споделен опит Контролът се извършва от академичните мениджъри
Анкетиране на ученици, учители и родители
3. Създадени условия за взаимодействие между педагогическите специалисти и родителите Стандарт т. II за провеждане на учебен процес; т.11 Стандарт за отчетност на учебния процес

Документ – Организационна култура – т. Организационни ценности

4. Консултиране, подпомагане и подкрепа на всички участници в образователния процес от педагогически съветник / психолог в училище В училището работи училищен психолог Вътрешен контрол
Анкетиране на ученици, учители, родители
2. Създадени условия за ефективно взаимодействие със заинтересованите страни 1. Създадени условия за сътрудничество с образователни медиатори, здравни медиатори, социални работници и др. Стандарт т. II за провеждане на учебен процес; т.8 Стандарт за споделен опит

Привличане на родителите в подкрепа на учениците

Връзка с успешни личности в съответен бранш и срещата с учениците

Вътрешен контрол от академични мениджъри
2. Създадени възможности за споделяне на ресурси и провеждане на съвместни инициативи с различни заинтересовани страни
3. Създадени условия за включване на заинтересованите страни в процесите за осигуряване на качество на образованието

 

V. Удовлетвореност на участниците в образователния процес

Индикатори Подиндикатори Приети стандарти за качество в училището Инструменти за контрол на качеството
1. Благополучие на учениците 1. Установена практика в училището за проучване на удовлетвореността у учениците 1. Стандарт за възпитание на учениците т. IV

2. Менторска програма

Анкетиране на ученици и родители и обратна връзка към преподавателите
2. Позитивни, мотивирани и подкрепени ученици в обучението и в процеса за личностното развитие
2. Училището като желано място от ученика 1. Принадлежност на учениците към класа и училището 1. Стандарт за възпитание на учениците т. IV

2. Програма за личностно развитие

3. Сертифицирано обучение

4. Менторска програма

Анкета за ученици и родители
2. Осигурени условия в училището за подготовка и успешна бъдеща реализация на учениците
3. Успешна личностна и професионална реализация на педагогическите специалисти в училището 1. Периодично проучване на удовлетвореността на педагогическите специалисти в училището Периодични лични разговори със всеки преподавател, извършвани от управител и главен мениджър или от директорите на училището Анкетиране на учители
2. Създадени подходящи условия за труд и почивка на педагогическите специалисти в училището
3. Отличаване и насърчаване на педагогическите специалисти с принос към качеството на образованието в училището
4. Удовлетвореност от взаимодействието с останалите участници в образователния процес и със заинтересовани страни
4. Създадени условия в училището за развитието и постиженията на детето/ученика 1. Периодично проучване на мнението на родителите относно ефективността на образователния процес Разговори с ученици и родители Анкетиране на ученици и родители
2. Образователният процес допринася за благополучието на децата/учениците в училище и за бъдещата им реализация