Back

Годишният план на Частна профилирана гимназия „Образователни технологии“ е разработен от директора на училището Красимир Йорданов. Той предвижда основни за училището дейности, разпределени по месеци в рамките на учебната 2022/2023 година.

I. Учебно-възпитателна дейност

 • Учебните занятия се провеждат според разработеното седмично разписание, съобразено с нормативната уредба на МОН, училищния учебен план и изискванията на РЗИ
 • Контрол по поддържането на училищната документация, свързана с учебния процес според Наредба No 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на ЗПУО
 • Разработване на Училищен учебен план
 • Разработване на график на заседанията на педагогическия съвет
 • Попълване на Списък-Образец No 1
 • Консултации с експертите па различни предмети в РУО на МОН
 • Разработване на план за за съвместна работа с родителите
 • Провеждане на мероприятия развиващи учениците
 • Провеждане на часове по личностно развитие, здравно и сексулано образование
 • Организиране на кариерни дни за учениците

II. Административно-управленска дейност

 • Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес – електронен дневник в Школо – най-малко два пъти на срок
 • Проверка на системата за дежурство в училището
 • Педагогически контрол – приоритетно насочен към установяването на входното и изходното равнище на резултатите от учебно-възпитателната дейност
 • Посещение на учебни часове – минимум веднъж на всеки учител
 • Консултации с организационен експерт от РУО на МОН
 • Проследяване на всички изменения и актуализации в нормативната уредба на МОН

III. Социално-битова, стопанска и финансова дейност

 • Разработване на бюджета на училището за предстоящата учебна година
 • Установяване на размера на таксите за обучение и начина за плащане
 • Сключване на договори за обучение с родителите на учениците
 • Установяване на наемни взаимоотношения, сдързани с училищната сграда
 • Поддържане на условия за провеждане на учебен процес, изисквани от РЗИ
 • Осъществяване на ремонтни дейности по училищната сграда и инвентара
 • Закупуване на необходими за учебния процес инвентар и канцеларски материали
 • Разпределяне на помещенията според дейности
 • Оборудване на компютърен кабинет

 

Календарен план за предстоящите дейности и мероприятия

Септември

Педагогически съвет – 02.09.2022 г.
Приемане на документи, свързани с дейността на училището и стратегията 2020-2024
Разработване на план от комисията по БД, охрана на труда и защита при природни и други бедствия

Срок: 26.09.2022 г.
Отговорник: Директорът

 • Семинар и обучение на учителите

  Период на обучението: 7-9.09.22 г.
  Отговорник: Георги Тонев

Октомври

 • Разработване на план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи
 • Разработване на план за дейността на училищната комисия по кариерно развитие, като се конкретизира тематично и календарно в плановете на класните ръководители
 • Разработване на план за гражданско образование и възпитание, който да бъде предложен на вниманието на педагогическия съвет през месец ноември
 • Разработване на Училищен спортен календар, изготвен на базата на Националния спортен ученически календар
 • Проверка на електронния дневник и ритмичност в нанасяне на преподадения материал

  Срок: 30.10.2022 г.
  Отговорник: Директорът

 • Педагогически контрол – посещения на часове
 • Разработване на План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата, който да се предложи на вниманието на ПС
 • Провеждане на ученически съвет

  Срок: 15.10.2022 г.
  Отговорник: Директорът

 • Тиймбилдинг на учениците във връзка с екологичното образование и дейностите по проект „Живей в кръговрата! Разреши проблем!“

Ноември

 • Есенна ваканция

  29.10. – 01. 11. 2022 г.

 • Тестови проверки по всички предмети

  Срок: 20.11.2022 г.
  Отговорник: Учителите

 • Първа пробна матура по БЕЛ за 12. клас

  Срок: 30.11.2022 г.
  Отговорник: Учителите по БЕЛ и класните ръководители

 • Педагогически съвет
 • Стартиране на извънкласни дейности

  Отговорник: Зам. директор

 • Изложба на ученическия съвет за споделяне на стратегията, визията и мисията на училището

  Срок: 30.11.2022 г.
  Отговорник: Никол Нанкова

 • Представяне на различни направления с посещение и в партньорство в НБУ

  Срок: 30.11.2022 г.
  Отговорник: д-р Стоян Манчоров

Декември

 • Педагогически съвет и приемане на картата за атестация на учителите
 • Проверка на електронния дневник и ритмичност в нанасяне на преподадения материал

  Срок: 16.12.2022 г.
  Отговорник: Директорът

 • Провеждане на часове по личностно развитие, здравно и сексулано образование

  Отговорник: Мария Амзина и Елена Тамбуева

 • Информационна кампания със служител на агенция “Митници” относно рисковете от наркотични вещества.

  Срок: 15.12.2022 г.
  Отговорник: Зам. директор

 • Доклади за напредъка на всяко дете по предмети към родителите и учениците

  Срок: 20.12.2022 г.
  Отговорник: Зам.директор

 • Провеждане на коледно състезание „Аз знам“
 • Коледно тържество и театър на учениците от различните театрални групи

  Срок: 15.12.2022 г.
  Отговорник: Мария Пушкарова

 • Коледна ваканция

  24.12.2022 г. – 02.01. 2023 г.

 • Провеждане на анкетни проучвания по шаблон сред учениците и учителите

  Срок: 15.12.2022 г.
  Отговорник: Директор

Януари

 • Изпити за промяна на срочна оценка по избрани от учениците предмети
 • Дейности свързани с екологичното образование и посочени в спечеления проект по Норвежкия финансов механизъм

  Отговорник: Силвия Веселинова

 • Изпит по първи чужд език
 • Организиране на кариерни дни за кариерна ориентация на учениците в различни професии

  Отговорник: Зам. директор
  Срок: през целия месец

 • Пробен изпит за 10. клас НВО по БЕЛ
 • Пробен изпит за 10. клас НВО по математика
 • Пробен изпит за 11. клас по БЕЛ
 • Втора пробна матура по БЕЛ за 12. клас

  Срок: 30.01.2023 г.
  Отговорник: Учителите по БЕЛ и класните ръководители

 • Стартиране на изграждане на интерактивна библиотека на ЧПГ “Образователни технологии”

  Срок: 30.01.2023 г.
  Отговорник: Директор

 • Провеждането на открити семинари от родители с различни професии с цел кариерно и бизнес ориентиране.

  Срок: 30.01.2023 г.
  Отговорник: Кристияна Цекова

Февруари

 • Междусрочна ваканция

  01.02. – 05.02.2023 г.

 • Попълване на срочните оценки, свързана със завършването на първия учебен срок

  Срок: 01.02.2023 г.
  Отговорник: Учителите

 • Проверка на електронния дневник

  Срок: 10.02.2023 г.
  Отговорник: Директорът

 • Провеждане на училищния кръг на олимпиадите по различните предмети
 • Определяне на училищна зрелостна комисия

  Срок: 17.02.2023 г.
  Отговорник: Директорът

 • Педагогически съвет
 • Трета пробна матура по БЕЛ за 12. клас
 • Пробен изпит за 10. клас НВО по БЕЛ
 • Пробен изпит за 10. клас НВО по математика

  Срок: 28.02.2023 г.
  Отговорник: Учителите по БЕЛ и класните ръководители

 • Провеждане на часове по личностно развитие, здравно и сексулано образование

  Отговорник: Мария Амзина и Елена Тамбуева

Март

 • Организиране на участие на учениците в олимпиади по различните предмети
 • Провеждане на приемен изпит за училището

  Срок: 20.03.2023 г.
  Отговорник: Директорът

 • Четвърта пробна матура по БЕЛ за 12. клас

  Срок: 30.03.2023 г.
  Отговорник: Учителите по БЕЛ и класните ръководители

 • Изложба на учениците по графичен дизайн

  Срок: 30.03.2023 г.
  Отговорник: д-р Стоян Манчоров

Април

 • Пролетна ваканция

  8.- 11. клас 08.04. – 17.04. 2023 г.
  12. клас 12.04. – 17.04. 2023 г.

 • Провеждане на екскурзия в чужбина

  08.04. – 15.04. 2023 г.
  Отговорник: Класните ръководители

 • Провеждане на тестови проверки по всички учебни предмети

  Срок: 30.04.2023 г.
  Отговорник: Зам.-директорът

 • Провеждане на часове по личностно развитие, здравно и сексулано образование

  Отговорник: Мария Амзина и Елена Тамбуева

 • Проверка на електронния дневник

  Срок: 30.04.2023 г.
  Отговорник: Зам.-директорът

 • Пета пробна матура по БЕЛ за 12. Клас
 • Пробен изпит за 10. клас НВО по БЕЛ
 • Пробен изпит за 10. клас НВО по математика

  Срок: 30.04.2023 г.
  Отговорник: Учителите по БЕЛ и класните ръководители

 • Провеждане на анкетни проучвания по шаблон сред учениците и учителите

  Срок: 30.12.2023 г.
  Отговорник: Директор

Май

 • Педагогически съвет
 • Театрална постановка и мероприятия на групите по извънкласни дейности

  Отговорник: Мария Пушкарова
  Срок: 15.05.2023 г.

 • Провеждане на часове по личностно развитие, здравно и сексулано образование

  Отговорник: Мария Амзина и Елена Тамбуева

 • Доклади за напредъка на всяко дете по предмети към родителите и учениците

  Срок: 10.12.2023г.
  Отговорник: Зам.директор

 • Провеждане на пробни матури по БЕЛ и ДЗИ по избираем предмет

  Срок: 15.05.2023 г.
  Отговорник: Учителите и класните ръководители

 • Провеждане на ДЗИ по български език и литература

  Срок: 20.05.2023 г.
  Отговорник: Училищна зрелостна комисия

 • Провеждане на втори задължителен ДЗИ по избираем предмет

  Срок: 23.05.2023 г.
  Отговорник: Училищна зрелостна комисия

 • Пробен изпит за 10. клас НВО по БЕЛ
 • Пробен изпит за 10. клас НВО по математика

  Срок: 30.05.2023 г.
  Отговорник: Учителите и класните ръководители

Юни

 • Провеждане на приемен изпит за училището

  Срок: 18.06.2023 г.
  Отговорник: Директорът

 • Провеждане на НВО по БЕЛ

  Срок: 13.06.2023 г.
  Отговорник: Директорът

 • Провеждане на НВО по математика

  Срок: 16.06.2023 г.
  Отговорник: Директорът

 • Изпити за промяна на срочна оценка по избрани от учениците предмети
 • Изпит по първи чужд език

  Срок: 23.06.2023 г.
  Отговорник: Учителите по чужд език

 • Връчване на дипломите на випуск 2023 г.

  Срок: 15.06.2023 г.
  Отговорник: Директорът

 • Провеждане на екскурзия

  Срок: 27.06. – 29.06.2023 г.
  Отговорник: Класните ръководители

 • Проверка на електронния дневник и личните картони във връзка със завършването на учебната година

  Срок: 01.07.2023 г.
  Отговорник: Директорът

 

Настоящият план е приет на ПС на 1.09.2022 год.

Директор:
(Красимир Йорданов)