Back

Формите на обучение в ЧПГ „Образователни технологии“ са организирани в съответствие на наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

I. Форми на обучение

1. Училищното обучение се осъществява в дневна форма или в самостоятелна форма.

2. Формите на обучение, които се организират в училище са приети от педагогическия съвет на училището.

3. Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училище форми на обучение са определени в правилника за дейността на училището и са публикувани и на интернет страницата на училището.

4. Учениците се записват в дневна форма по реда на училищния прием и сключения договор с родителите за обучение.

5. За записване в самостоятелна форма на обучение или за промяна на формата на обучение ученикът подава заявление до директора на училището по реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО.

6. За записване на ученика в самостоятелна форма на обучение директорът на училището издава заповед.

7. Ученици, които се обучават в самостоятелна форма могат да променят формата на обучението си преди началото на учебната година.

8. Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, когато се преминава:

А) от дневна в самостоятелна форма на обучение.

9. За промяна на формата на обучение директорът издава заповед.

10. Извън посочените случаи промяната на формата на обучение се разрешава от началника на регионалното управление на образованието по подадено заявление от родителя/настойника с изложени мотиви или по искане на директора на училището.

11. Началникът на регионалното управление на образованието в 10-дневен срок уведомява
писмено заявителите за своето решение.

II. Организация на формите на обучение

1. Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или модули.

2. В дневната форма на обучение се организират и дейностите по целодневна организация на учебния ден, спортните дейности и часът на класа.

3. Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:

А) ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

Б) ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието;

В) ученици с изявени дарби;

Г) лица, навършили 16 години.

3.1. При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден училищен учебен план.

3.2. Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии, чийто брой през учебната година се определя в правилника за дейността на училището.