Back

I. Въведение

Етичният кодекс е съвкупност от морални норми на поведение на учениците в гимназията, които са в основата на факторите за изграждане на характера им съобразно общочовешки ценности, за успешно им развитие като личности, за формирането на трудови навици и отговорност при възложени задачи и поети ангажименти.

Водени от разбирането си, че добрият порядък и дисциплина са важни житейски умения и основа на доброто обучение, целта на кодекса е да утвърди тези ценности и да подкрепя принципите на уважение и толерантност, които са крайъгълен камък за изграждане на духа и традициите на гимназията.

Обучението цели учениците да се изградят като духовно извисени личности с академични познания и културни интереси. За това е необходима атмосфера, в която всеки да се чувства уважаван и която да способства за изграждането на търпимост, чувство за справедливост и социална отговорност.

За формиране на етичните норми на поведение и постигане на висока успеваемост в учебния процес, с учениците работи екип от ментори (психолог и образователен мениджър), класен ръководител, помощник-директор и директор на училището.

II. Цели на кодекса

Етичният кодекс се стреми да създаде среда за учениците да формират висока успеваемост по общообразователните дисциплини и избрани от тях профили и поведенческа култура, която да им бъде като навик за добри обноски, етикет в общуването и използване на чисто човешки системи във личностните взаимоотношения като бъдещи граждани на България и Европа.

Етичният кодекс цели да:

  • позволи на учениците да разкрият талантите си посредством учебна програма, която е насочена към интелектуалното, духовното, емоционалното и физическо развитие;
  • създава атмосфера, в която учениците да придобиват самочувствие, чувство за справедливост, честност и уважение към другите;
  • създава безопасна и здравословна среда за учене, в която има самодисциплина, и окуражава учениците да поемат отговорност за своето собствено обучение;
  • подкрепя сътрудничеството, уважението и отдадеността – качества, които ще са важни партньори на учениците в учението им за цял живот.

От учениците се очаква да спазват етичния код – в училище, по път за и от училище, при всички училищни мероприятия.

III. Първи раздел
Култура на поведение на учениците в ЧПГ „Образователни технологии“

1. Редовни присъствия

Чл. 1. От учениците се очаква да присъстват на всички занятия и училищни събития – за да имат постижения в учебната работа.

Чл. 2. При отсъствие ученикът ползва портала за дистанционно обучение и търси съдействие на преподавателя по предмет, за който среща трудности, поради пропуснато занятие.

Чл. 3. Преподавателите водят присъствие на учениците и при пропуск на занятие проверяват дали преподадения урок е разбран от ученика като лично се свързват с него.

Чл. 4. Ако ученик откаже работа с преподавателя и в последствие покаже нисък резултат, то отговорността за ниския резултат е на ученика.

Чл. 5. Отсъствията и закъсненията на учениците се вписват в дневник.

Чл. 6. Отсъствия на учениците от редовни часове се допускат само по уважителни причини и при лично уведомяване от страна на родителите, че са наясно с причината за отсъствието.

Чл. 7. Отсъствията се извиняват от класния ръководител срещу бележка издадена от медицинско лице и подписана от родител както следва:

„Долуподписаният ………………………………… декларирам, че бележката е валидна и оправдавам като родител причините за отсъствието на сина ми / дъщеря ми“

Подпис………………………………….

Чл. 8. Отсъствията се извиняват и от родител по домашни причини, след написване на имейл до директора на училището и обаждане по телефона на класния ръководител.

Допустими са до 10 дни отсъствия по домашни причини за цялата година. За повече дни трябва да има основателни причини потвърдени от родителите.

Чл. 9. При допуснати повече от 30% отсъствия по предмет за срок ученикът полага изпит за придобиване на срочна оценка.

Това не се прилага за отсъствия направени по болест.

2. Точност

Чл. 9. От учениците се очаква да бъдат навреме при започване на учебните часове. Точността е навик, необходим и на работното място, и в личните взаимоотношения. Ако това качество не бъде усвоено и не бъде прието като приоритет, този ученик ще има сериозни проблеми и в бъдещите трудови и бизнес отношения. Липсата на точност, често е причина за провала на много хора, независимо от други качества, които могат да бъдат приоритетни в развитието им.

Чл. 10. Пристигащите по-късно в час, причиняват неудобство и на учители, и на съучениците си. Те вредят и на себе си. И не на последно място, със закъснението си показват явно неуважение към съучениците си, към преподавателя и към образователната институция.

Чл. 11. Учениците могат да закъснеят по уважителни причини за първия час но не повече от 15 минути. Такава причина може да бъде придвижването сутрин. Закъснение от такъв характер се приема не повече от два пъти на месец. Повече от тези случаи закъснение по транспортна причина се приема като липса на организираност на ученика и липса на чувство за точност спрямо хората, с които работи и общува.

Чл. 12. Към закъсняващите редовно за първо занятие ще се прилагат следните мерки:

12.1. Разговор с класен ръководител и директор с цел установяване на причините и търсене на съдействие от родителите за предотвратяването на неточността от страна на ученика.

12.2. Учениците, които закъсняват повече от 15 минути за първи учебен час, остават след часовете да отработят закъснението си. Учителите са длъжни да представят на помощник-директора или директора на училището задачи, които учениците трябва да извършат. Изпълнението се контролира от дежурен учител по изготвен график. При отказ на ученика да изпълни поставената задача или да остане след часовете се информират родителите.

12.3. При закъснение повече от 4 пъти месечно се отнемат кредити за всяко следващо закъснение. Ако закъсненията са повече от 5 на месец освен отнемането на точки от кредити, се налага глоба за всяко закъснение от 5 лева.

Чл. 13. Закъсненията след междучасие се отчитат като грубо нарушение на дисциплината в училище.

Чл. 14. При закъснения след междучасие се прилагат следните мерки:

14.1. Преподавателят по съответния предмет провежда разговор с ученика за изясняване на причините за закъсненията;

14.2. При продължаващи закъснения се провежда разговор с класен ръководител или директор с цел установяване на причините за закъснението и мотивация на ученика към отговорност към точността спрямо другите участници в учебния процес и спрямо пропуските на учебен материал вследствие закъснението.

Чл. 15. За редовните нарушители на точността се предвижда отнемане на кредити / натрупани като бонуси (награди за високи постижения и отлична поведенческа култура).

3. Лична безопасност

Чл. 16. Учениците трябва да се грижат за своята безопасност и за безопасността на другите по всяко време. Не трябва да постъпват несериозно и безотговорно, когато това може да засегне другите.

Чл. 17. Поведението за лична безопасност изключва:

17.1. Бой (включително и на шега);

17.2. Хвърляне на предмети;

17.3. Тичане по коридорите и по стълбището;

17.4. Лични действия застрашаващи здравето и живота на ученика и подтикване към поведение, което може да е потенциално опасно.

Чл. 18. При подобни действия описани в чл. 17, се провеждат персонални и групови разговори с екипа от ментори, като се дават реални представи на учениците от опасности, предизвикани от неразумни действия.

Чл. 19. С учениците се провеждат и беседи, тренинги и се дискутират казуси, свързани с личната безопасност и безопасността на другите, застрашена дори непредумишлено.

4. Социални отговорности

Чл. 20. Всеки ученик, след навършване на пълнолетието си става редовен гражданин на Република България и Европа. Това определя и значението на ЧПГ „Образователни технологии“ като среда, в която поверените й ученици да израснат достойни граждани с осъзната социална отговорност към обществото, към правата и нуждите на другите, към културна осъзнатост и приемане на другия. Социалната отговорност означава учениците да познават високо моралните човешки качества, а именно: уважение, толерантност, емпатия, взаимопомощ, помощ, честност, доверие, приятелство, съпричастност, отговорност към поети ангажименти спрямо другия, състрадателност, милосърдие.

20.1. Изграждането на социална отговорност у учениците още в училище, е гарант за успешното развитите на всеки млад човек. 20.2. Социалната отговорност е описана като принципи, заложени в този кодекс и дадени като подточки: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5

4.1. Тормоз и уважение към личността на съучениците

Чл. 21. Всички членове на училищната общност имат право да бъдат третирани достойно и с почит. От това следва, че всеки ученик трябва да се отнася към другите – така, както очаква те да се отнасят към него. Това включва използването на подходяща комуникация (вербална и невербална) и поведение, демонстриращи уважение на личността на всеки ученик.

Чл. 22. Поведение, което вреди на психическото и физическо състояние на другите противоречи на правилника и нарушава спокойната атмосфера на учене. Поведение, което не се приема от останалите (като например: всяване на страх; обиди на сексуална, етническа или расистка основа; подтик към действия, застрашаващи здравето и живота на друг ученик – пушене или взимане на наркотици) е недопустимо в работната среда или в социалното общуване.

Чл. 23. В противоречие с правилника се възприема включването на учениците в каквато и да е дейност, която може да бъде разглеждана от другите като тормоз, заплашване или насилие.

Чл. 24. При проява на персонален или групов тормоз, нанасяне на обиди, подигравки на ученици, физическо насилие, измама, кражба и други подобни постъпки, третирани като тормоз на личността се предприемат следните мерки към нарушителя:

24.1. Разговор с ученика с психолог и ментори и забележка според ЗПУО.

24.2. Разговор с родителите на ученика в негово присъствие и подписване на декларация от родителите, че носят отговорност за повторно поведение от страна на ученика и глоба от 200 лева.

Мерките по точки 24.1. и 24.2. се реализират едновременно при първо нарушение на Етичния кодекс и проява на вербален, емоционален и физически тормоз.

24.3. При повторно отношение се свиква педагогически съвет и се взима решение за следващо по тежест санкция според ЗПУО – „Решение за предупреждение за преместване в друго училище“; глоба от 500 лева и разговор с ментор и психолог.

24.4. При продължаване проявата на тормоз след наложени мерки в точки: 24.1; 24.2 и 24.3 се предлага на педагогически съвет решение за: „Преместване в в друго училище“ и сигнализиране в съответните държавни институции, занимаващи се с лица с отклонения от приетите норми на обществено поведение.

4.2. Уважение към персонала на училището

Чл. 25. Уважението към властта е необходимост за правилното функциониране на човека в обществото.

Чл. 26. Културата на едно общество се предопределя и от нивото на уважение и признателност, което неговите членове засвидетелстват към тези, които предават на всяко поколение знания, умения и мъдрост, т.е. към Учителите.

Чл. 27. Учениците от ЧПГ „Образователни технологии“ доказват това уважение по следния начин:

27.1. Учениците поздравяват при първа среща учителите.

27.2. При закъснение за час се извиняват учтиво и молят за разрешение да останат. В края на часа са длъжни да дадат обяснение на учителя за закъснението.

27.3. Учениците отговарят на въпроси на учителите със скромен тон и с подчертано уважение във вербалното и невербално отношение, като полагат усилия за доброто взаимодействие и диалог със своите учители.

27.4. Учениците приемат достойно, с уважение към учителя, изразена конструктивна критика като част от нормалния процес на формиращо положително личността образование и възпитание.

27.5. Учениците нямат право да подкупват учителите с подаръци, независимо дали са в пари или натура или по друг начин.

27.6. Учениците трябва да бъдат честни при обяснение на причини за неизпълнени задължения и да приемат предложените мерки от страна на учителя за корекции на нарушението.

27.7. Учениците не трябва да обиждат учителите в тяхно (или не) присъствие чрез коментари относно външния вид или поведението им; чрез подигравки или действия, които биха накърнили достойнството и личността на учителя.

Чл. 28. При нанесени обиди от ученик на учител се предприемат следните своевременни и незабавни мерки:

28.1. Разговор с ученика с психолог и ментори.

28.2. Разговор с родителите на ученика в негово присъствие и подписване на декларация от родителите, че носят отговорност за повторно поведение от страна на ученика и глоба от 200 лева.

Точки 28.1. и 28.2. се прилагат едновременно.

28.3. При повторно отношение към учителя и други учители се свиква педагогически съвет и се взима решение за следващата по тежест санкция предвидена в ЗПУО – „Решение за предупреждение за преместване в друго училище“; глоба от 500 лева и разговор с ментор и психолог.

28.4. При продължаване на обидно поведение към учители, въпреки наложените мерки в т. 28.3. взима решение на педагогически съвет за: „Преместване в в друго училище“ и сигнализиране в съответните държавни институции, занимаващи се с лица с отклонения от приетите норми на обществено поведение.

4.3. Пушене, алкохол и наркотици в училище

Чл. 29. Забранява се пушенето в района на училището (вътре в училището и в двора на училището).

Чл. 30. За ученици, които пушенето е придобило форма на навик, се прилагат следните мерки:

30.1. Разговори и беседи със специалисти.

30.2. Уведомяване на родителите.

Чл. 31. Абсолютно се забранява употребата на алкохол и наркотични вещества в района на училището.

Чл. 32. Училището се следи за достъп на външни лица и внасяне на наркотици, както и за разпространението им от ученик на ученик.

Чл. 33. Училищното ръководство може да прави тестове за алкохол и наркотици без разрешение на родителите.

Чл. 34. С учениците, които притежават или разпространяват наркотици се процедира изключване от гимназията и сигнализиране в съответните държавни институции, занимаващи се с лица с отклонения от приетите норми на обществено поведение.

4.4. Почтеност

Чл. 35. Почтеността е важно качество за всеки, който иска да бъде приет сред приятели, колеги, в семейството. Чувството за честност, лоялност и почтеност е вродено, но то се гради и развива в правилната среда. Това означава, в ЧПГ „Образователни технологии“ ясно да се регламентира поведението на почтеност и учениците да познават действията, които се окачествяват като непочтени.

Чл. 36. Почтеността е необходима в следните ситуации:

36.1. При ползване на материалната база всеки ученик поема лична и отговорност за нейното опазване. Това означава:

А) опазване на шкафовете, масите и столовете (учениците да не драскат и да не чупят масите и столовете);

Б) да не се клатят на столовете, от гл. т. на опазването им и от гл. т. на невербално неприемливо поведение;

В) да не чупят щорите;

Г) да не унищожават цветята;

Д) да не драскат по стените и да ги цапат;

Е) да опазват тоалетните чисти и да имат необходимата култура при ползването им.

Чл. 37. Нарушението на всяка от изброените точки налага разговор с родителите на ученика в негово присъствие и възстановяване на щетата в пълен размер, както и последвал разговор. При неустаняваване на персонална вина за нанесената щета, тя се заплаща в пълен размер от целия клас.

Чл. 38. Учениците спазват принципа на почтеност по време на изпит. Преписването е непочтено на първо място към останалите съученици от класа, на второ място към преподавателя, който иска реално да оцени знанията и да може да предприеме персонално отношение и непочтеност към образователната институция.

Чл. 39. Всеки опит за преписване по време на изпит или подсказване на друг ученик се определя като непочтеност. Тези случаи се третират като измама. При такова поведение се предприемат следните мерки:

39.1. Писмо до родителите и глоба от 100 лева.

39.2. Разговор с ученика с ментор и психолог.

39.3. Устно изпитване пред комисия от преподаватели, съчетано с писмени задачи върху материала от контролното.

39.4. При повторно нарушение на почтеността се прилагат мерките и санкциите в ЗУПО и глобата се увеличава на 200 лева.

Чл. 40. Непочтеност е и отнемане правото на другите да учат по време на час чрез разсейващи дейности, които пречат и на останалите ученици да учат. При подобно поведение се прилагат следните мерки:

40.1. Писмо до родителите и глоба от 100 лева.

40.2. Разговор с ученика с ментор и психолог.

40.3. Устно изпитване пред комисия от преподаватели, съчетано с писмени задачи върху материала от контролното.

40.4. При повторно нарушение на почтеността се прилагат мерките и санкцията в ЗУПО и глобата се увеличава на 200 лева.

Чл. 41. От учениците се очаква да използват компютрите и мрежите изключително за целите на образованието и за учебни проучвания.

41.1. Учениците не използват личните си компютри по време на часовете, извън часовете по информационни технологии. Използването им се приема като неуважение към съучениците си и към преподавателите.

41.2. Учениците не посещават сайтове, които не са пряко свързани с конкретните задачи, изпълнявани в часовете по информационни технологии или чужд език.

41.3. Компютрите в училището са една от най-големите инвестиции. Всеки ученик носи отговорност при ползването на компютрите и аксесоарите към тях.

41.4 Учениците нямат право да променят или рефигурират компютърни програми без разрешение на учител. Училището поема отговорността, че компютърните мрежи се използват за целите на обучението и че учениците не злоупотребяват със сайтове, които са извън учебния процес.

Чл. 42. При нарушение на чл. 41. се предприемат следните мерки:

42.1. Провежда се предупредителен разговор с ученика. Ако ученика е участвал в счупване на компютър или аксесоар, заплаща 100% нанесената щета.

42.2. Ако нарушението се повтори се провежда разговор с родителите на ученика в негово присъствие.

42.3. Ако нарушението стане системно, въпреки мерките по т. 43.1. и 43.2., родителите заплащат глоба от 20 лева.

42.4. При рефигуриране на компютрите и незаконно влизане чрез акаунт на преподавател родителите заплащат 10% от годишната такса като глоба за нарушението.

42.5. При повторно нарушение по т. 43.4. ученикът се изключва от гимназията.

Чл. 43. Плагиатството от чужди материали също се отчита като непочтеност.

Чл. 44. Непочтеност е присвояването на заслуги от ученик, които са постижения на друг ученик.

4.5. Поведение на учениците по време на час

Чл. 45. Учениците проявяват уважение, търпимост, издръжливост по време на учебно занятие, като не пречат на работата на преподавателите и на съучениците си. Тази норма на поведение се изразява във:

45.1. Учениците активират слушането си по време на час, за да могат да възприемат преподаваният материал.

45.2. Ако ученик се разсее или отклони вниманието си по време на час, то не пречи на други ученици и не ги въвлича в своите занимания.

45.3. Учениците не ползват мобилни телефони по време на час. Телефоните задължително се изключват и прибират.

45.4. Не се допуска излизане по време на час за ползване на тоалетна или разговор по телефон.

45.5. Мястото на ученика в класната стая по време на час се определя от учителя, съобразно спецификата на извършваната работа. Ученикът стриктно изпълнява решението на учителя.

Чл. 46. При нарушение на Чл. 46. и точките по него се предприемат следните мерки:

46.1. Преподавателят прави персонална забележка на ученика, който нарушава правилата по този кодекс, с подчертано уважение към личността му, без да засяга личното му достойнство.

46.2. Преподавателят уведомява образователния мениджър за поведението на ученика, като се организира разговор с ученика.

46.3. При следващо нарушение на правилата от ученика, дори след проведен личен разговор с него, следва разговор с родителите на ученика в негово присъствие.

46.4. При поредни нарушения на ученика се отнемат натрупани кредити.

46.5. При арогантно поведение по време на час от страна на ученика и незачитане на всички предприети мерки, същият получава предупреждение за изключване от гимназията и се изключва след решение на педагогическия съвет с обикновено мнозинство от присъстващите.

IV. Втори раздел
Участие в образователния процес

1. Навици за труд

Чл. 47. Добрите трудови навици са основна предпоставка за успешната личност. В рамките на училищната среда те се състоят в задължението да се научава преподадения материал, да се изпълняват и предават в срок домашни работи.

Чл. 48. От учениците се очаква да са подготвени за уроците си всеки ден.

Чл. 49. Учениците трябва да разполагат с учебници и материали, изисквани от учителите им. Могат да държат материалите и учебниците си в личния си шкаф.

Чл. 50. Всички ученици трябва отговорно да изпълняват поставените задачи в клас.

Чл. 51. Учениците трябва да предават домашната си работа навреме и да присъстват на всички изпити и тестове.

Чл. 52. Пропуските по чл. 49., 51. се покриват с допълнителни задачи по преценка на преподавателя в часовете.

Чл. 53. Учениците могат да посещават часовете за консултация по предмети по тяхно желание и по препоръка на преподавателя.

Чл. 54. При чести нарушения на чл. 49., 51., 52., преподавателите уведомяват директорите и заедно с тях изготвят индивидуална програма за мотивация и стимулиране на ученика.

Чл. 55. При нарушения по отношение навиците на труд, преподавателите могат да дадат и ниска оценка при кредитното оценяване на ученика.

Чл. 56. Учениците могат да коригират оценката си до 4 предмета по избор за учебен срок, като участват в изпитната сесия, която се провежда в края на учебния срок по утвърден график.

Чл. 57. В края на учебния срок учениците полагат изпит по първи чужд език. Получената оценка участва в определянето на срочната оценка.