Back

Въведение

Етичният кодекс

 • представя стандартите за етично поведение на всеки участник в образователния и възпитателен процес в ЧПГ „Образователни технологии“.
 • се основава на принципи, приети в международни документи: Конвенция на ООН за правата на детето, Европейската харта за правата на човека (ръководени от принципа, че всяко дете трябва да води живот на самостоятелна личност и да бъде възпитано в духа на ценностите на Европейския съюз), Харта за демократични училища без насилие (регламентира ангажимента и отговорността на всички работещи с деца да съдействат и спомагат за създаване на положителна и окуражаваща среда за пълноценно участие в учене и личностно развитие; хартата регламентира решаването на конфликтите по мирен и конструктивен път, като в училището работи екип от педагози и ученици, чиято основна цел е да предотвратяват и решават конфликти чрез съветване и посредничество).
 • представлява система от морално-етични норми и правила, които всички работещи в ЧПГ „Образователни технологии“, включително и временно наетият персонал, доброволно се задължават да съблюдават и изпълняват.
 • регламентира отношенията между: ръководството на училището, в т.ч. създател и образователен мениджър на училището и директор с учителите, учениците и родителите; учител – учител; учител – ученик; учител – родител; ученици – учители.
 • се основава и на принципи, заложени като ценности в създаването на гимназията.

Спазването на тези принципи ни прави на първо място Педагози, които имат необходимите знания, умения и разбирания за възпитание и мотивация на децата. Това означава, че познаваме възрастовите особености на децата от 14 до 18 години и не допускаме да се поставяме в ситуация, в която отношенията ни с децата да са напрегнати, назидателни от наша страна, заплашителни или подигравателни.

Спазването на изброените по-долу принципи означава, че вярваме в тях и в необходимостта от познаване и ползване на успешни опити и модели на други педагози и колеги по отношение на мотивацията на учениците и като реакции на конфликтни ситуации или възпитание, а не да реагираме по свои възгледи, нагласи и инстинктивно.

Основните принципи на етичния кодекс в отношението ни с учениците от гимназията са:

 • Хуманност и обич към детето.
 • Разбиране на възрастовите особености. Като възрастни и зрели хора, ние сме по-мъдри от детето. Да не изпадаме на тяхното ниво – поведение типично за възрастта или нормална защитна реакция.
 • Зачитане личността на детето.
 • Да не се използва назидателен тон, заплашване с ръководни органи, правилници и други, а да се търсят методи, които имат положителен и траен ефект върху промяна на поведението. Тези методи се дават в лекциите, които всеки преподавател получава он-лайн.
 • Нагласа на всеки преподавател от гимназията за обучение за възрастовите особености на децата, разбирането им и използване на успешен педагогически опит от други педагози и колеги от училището.
 • Използване на инструментите от етичният кодекс за учениците – първо и задължително действие – запазване на спокойствие, не влизане в конфликт и споделяне на ситуацията с пиър – медиатор – Мария Амзина.

Всеки член на ръководството, на преподавателския и на помощния състав в гимназията се задължава да подпише декларация за спазване на етичния кодекс безусловно.

Цели на етичния кодекс

Моралният кодекс за работа с деца има за цел:

 • Да представи основните ценности, норми и принципи на поведение, които работещите с деца в ЧПГ „Образователни технологии“ трябва да знаят и спазват в своята практика.
 • Да насочва поведението и подпомага ръководния, педагогическия и обслужващия персонал в решаването на етични дилеми, които срещат в своята практика, както в процеса на образование, така и в процеса на възпитание на децата в училището.
 • Да очертае моралните отговорности на всички участници в образователния и възпитателен процес в училището към всяко дете, към семейството му, помежду им и към обществото.
 • Да укрепи авторитета на учителите и общественото доверие към училището като институция.

Раздел 1

Морални отговорности към детето

Чл.1. Всеки работещ в ЧПГ „Образователни технологии“ да основава практиката си на съвременните знания за детското развитие.

Чл.2. Да разбира и уважава уникалността на всяко дете.

Чл.3. Да се съобразява със специфичната уязвимост на всяко дете.

Чл.4. Да създава безопасна и здравословна среда, която да стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на детето. Това става чрез:

а/ познаване и използване на техники и методи за хуманно мотивиране;

б/ стимулиране на учениците да опазват материалната база чрез личен модел на поведение и ангажиране на участието им за това след приключване на учебното занятие;

в) по друг подходящ начин.

Чл.5. Да подкрепя правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.

Чл.6. Да осигурява на децата с увреждания равни възможности на достъп до образование.

Чл.7. Да не дискриминира по никакъв начин децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, способности или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.

Чл.8. Да познава аспектите и конкретните прояви на насилие над дете – физическо, сексуално, вербално, невербално, емоционално или поведение на безразличие към детето.

Чл.9. Да не се намесва в интимната сфера на учениците по никакъв начин чрез шега, злепоставяне пред трето лице или група лица, пред родители и да не се коментира с преподаватели и помощен персонал в училището, както и извън него.

Чл. 10. В случай, че интимната връзка е във вреда на детето, то се намесва единствено добре обучен медиатор да говори с детето и съответно, ако се наложи, с родителите.

Чл. 11. Всеки преподавател трябва да познава стила на учене и възприемане на информация на всяко дете и да се съобразява с това при даване на задачи. Персоналното отношение в обучението е водещо с цел стимулиране и мотивиране на детето. Персоналното отношение означава:

а) В зависимост от стила учене на детето (четец, писател, слушател) да се изготвят задачи за работа по време на занятие и от това съображение да се задават и домашните задачи;

б) При констатиране на нежелание за учене, ниска активност по време на занятие, преподавателят търси съдействие от упълномощено лице за персонална работа с децата (психолог на училището, образователен мениджър и класен ръководител) и заедно разработват програма за стимул и мотивация на детето.

Чл. 12. По време на учебно занятие при преподаване на нов материал или контрол на знанията на стар учебен материал преподавателят стимулира с персонална похвала и поставяне на висока оценка всяко положително активно участие от страна на ученика. Участието може да бъде под формата на правилен отговор на няколко въпроса (минимум 3), активно участие при поставени задачи, съдействие на учителя и помощ в работата му или други инициативи.

Чл.13. При поведение от страна на детето, нарушаващо учебната атмосфера по време на занятие, независимо дали пречи на себе си, или на други ученици в класа, преподавателят персонално общува с него, без да ангажира вниманието на останалите ученици:

а) В общуването си при такива обстоятелства преподавателят е толерантен, с разбиране към индивидуалността на детето и подчертано уважение към личността му;

б) В случаи на неконтролируемо поведение от страна на детето преподавателят запазва психическа устойчивост, показва висока емоционална интелигентност, самоконтрол и емпатия към детето, изразени в загриженост към него, приятелско отношение и използва комбинативни методи, за да излезе от ситуация;

в) В подобни случаи, описани в т./б/, е недопустимо гонене на ученика от час, изпращане при директора или оценка на поведението му пред целия клас, която злепоставя ученика. Този начин на отношение няма да помогне за промяна на поведението, напротив, ще задълбочи проблема;

г) В случаи, описани в т./б/, преподавателят задължително споделя ситуацията с упълномощено лице за персонална работа с децата /психолог на училището, образователен мениджър и класен ръководител/ и заедно разработват подход към детето за преодоляване на ситуацията.

Чл.14. В общуването с учениците от страна на директор, образователен мениджър, преподаватели и помощен персонал в училището не се допуска:

а) етикетиране на личността на детето, както пред него, така и като коментар с други учители и служители в училището, извън училището и със съученици на детето;

б) сравнения от типа на характери, особености на зодия на детето, семейни черти;

в) физическа разправа с детето;

г) обиди;

д) безразлично отношение към разсеяни деца по време на учебно занятие и изобщо към деца, които активно не участват в учебния процес; в случай на такава ситуация се търси посредничество на упълномощено лице за съдействие (психолог на училището, образователен мениджър и класен ръководител).

Чл.15. Преподавател или служител в училището, който нарушава етичния кодекс при неприемливо поведение на ученика, като се саморазправя с детето в случай на конфликтна ситуация, като реагира инстинктивно на проблема и предприема свои действия за решаването му или прояви безразличие към незаинтересоваността му по време на учебно занятие, носи морална
отговорност пред ръководството на гимназията и пред родителите на детето, а по преценка на
компетентни органи и засегнати страни и съдебна отговорност.

Чл.16. Вербалната и невербалната комуникация на учителите с учениците се регламентира с делови вътрешно училищен етикет, описан в друг документ. Този документ дава ясно измерими правила на общуване с учениците от учителите, като последните имат модел на успешни личности с уравновесен характер и висока емоционална интелигентност.

Чл. 17. За съдействие и мониторинг върху изпълнението на този етичен кодекс в гимназията работи екип от пиър – медиатори (Peer Mediation) по предварително изготвена програма за мотивация на учениците (вътрешно училищно обучение на преподавателите) и програма за решаване на училищните конфликти.

Раздел 2

Морални отговорности към родителите на детето

Чл.18. Първостепенна и морална отговорност на всеки член от ръководството на гимназията и на преподавателския състав е да съдейства и помага на родителите при възпитанието на децата.

Чл. 19. Наша отговорност е да зачитаме достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език, убеждения, ценности и правото на родителите да вземат решения за своите деца при условията на задължителна взаимна обвързаност.

Чл.20. Екипът от упълномощени лица – пиър-медиатори (психолог на училището, образователен мениджър и класен ръководител) е задължен да информира семейството за всички решения, отнасящи се до детето, и когато е подходящо, да го включват във вземането на такива решения.

Чл.21. Да се зачита правото на семейството да бъде информирано за начина, по който се работи с детето.

Чл.22. Да се информират родителите за изследователските проекти, включващи техните деца, и да им се дава възможност да упражняват правото си да откажат участието, без да изпитват чувство за вина.

Чл.23. Да не се участва в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето.

Чл.24. Да не се използват нашите отношения със семейството за лично облагодетелстване.

Чл.25. Да се осигурява конфиденциалност на информацията и да се зачита правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. Това не важи в случаите, когато има основания да се счита, че благополучието на детето е в риск.

Чл.26. Да се гарантира опазване поверителността на информацията, предоставена ни от родителите за детето им. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на семейството.

Чл.27. В случаите, когато има конфликт между членовете на семейството, да се работи открито, като се споделят наблюдения за детето, за да се подпомогне на всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно се въздържаме от вземане страна в конфликта.

Раздел 3

Морални отговорности към колегите

Чл.28. Да изграждаме и поддържаме отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.

Чл.29. Да обменяме информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата на правата на детето.

Чл.30. Да работим за утвърждаване собствения и на колегите си авторитет, като се въздържаме от действия, които биха уронили престижа на професията, и да проявяваме нетърпимост към подобни действия.

Чл. 31. Недопустимо е:

а) говорене по адрес на колега, без негово присъствие, с цел изразяване на несъгласие с негово становище или действие по отношение на образователния и възпитателния процес в училище;

б) коментар на личния живот на колеги;

в) открито и скрито неприемане стандартите на етичния кодекс за работа с децата и родителите им и настройване на колеги срещу стандартите в училище;

г) оставяне на класната стая в лош вид след приключване на занятието – това определя отговорността на преподавателя да ангажира учениците за почистване на стаята и опазване на материалната база.

Раздел 4

Морални отговорности на директора и на преподавателския екип към създателя и образователен мениджър на училището

Чл.32. Всеки участник в образователния и възпитателен процес в училището, приел поканата да работи в училището си в качеството на директор или преподавател, означава, че е приел принципите и ценностите, заложени в проекта за ЧПГ „Образователни технологии“ за изграждане на приятелско училище, подготвящо успешни личности. Това включва:

а) разбиране на идеята за училището и ролята на всеки от участниците (директор и преподаватели) като изпълнители на образователната услуга, а това означава, че са отговорни за нивото на образование и възпитание на всяко дете, поверено от неговите родители, които плащат за образователната услуга;

б) в случай на несъгласие с някои принципи на работата с деца – директорът и преподавателите не коментират без присъствие на създателя на училището проблеми, а лично представят своята гл.т. пред него, като посочват аргументи и алтернативи за решаването на проблема, но съобразени с
принципите от раздел 1.

Чл. 33. Директорът и преподавателите са морално и материално отговорни за поверената им материална база и оставянето й в добър вид след ползването й (класна стая, осветление, проектори и компютър, климатици, затворени прозорци).

Чл. 34. Директорът и преподавателите са морално отговорни за правилно подреждане на учебна документация:

а) Директорът съхранява документацията на училището в подреден и чист вид и прибрана по начин, който не позволява достъп на външни лица. Не се допуска разхвърляне на административни и финансови документи. Стаята на директора трябва да бъде в безупречен вид и от гл.т. на естетика
за ученици, учители и родители;

б) Преподавателите изготвят портфолио с всички теми от учебното съдържание и обсъждат техниките на преподаване и форматите на изпитвания предварително с екипа пиър-медиатори (създател и образователен мениджър на училището и психолог на училището), както и методите за стимул и мотивация според индивидуалните особености на учениците от всеки клас.

Чл. 35. Всички работещи в ЧПГ „Образователни технологии“ изразяват положителна оценка за гимназията сред всички останали участници в образователния и възпитателен процес – ученици и родители и при никакви обстоятелства не уронват името на гимназията извън нея. Това се изразява в:

а) реклама на училището пред свои познати и заинтересовани лица и изтъкване на предимствата на училището;

б) да не се изнася поверителна информация за ситуации от различен характер, станали в гимназията, независимо за кого се отнасят – ученици, колеги или ръководство;

в) да не се коментира поведение на ученици, родители, ръководство и колеги в и извън училището.

Раздел 5

Морални отговорности към обществото

Чл.36. В ЧПГ „Образователни технологии“ да се предоставят висококачествени програми и услуги. Да не се предлагат услуги, за които ръководството и преподавателският състав не притежават съответната компетентност, квалификация или ресурси и правоспособност.

Чл.37. В гимназията да се създава сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, възпитание, да живее без насилие и да идва с желание на училище.

Чл.38. Да се работи за подобряване на сътрудничеството между организациите, както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството.

Чл.39. Да се съдейства от страна на ръководството на училището и на преподавателския състав за повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото.

Чл.40. Да се работи за популяризиране правата на децата, както и за повишаване чувствителността на обществото към нарушаването им.

Чл.41. Да се работи за подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им и да се противопоставяме на тези, които го нарушават.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният:

……………………………………………………………………………………………………………….

/име, презиме, фамилия/

……………………………………………………………………………………………………………….

/позиция в гимназията/

 

След като се запознах с Етичния кодекс на работещите с деца в ЧПГ „Образователни технологии“, приемам за водещи в своята работа – следните принципи:

Да уважавам уникалността и потенциала на всяко дете.

Да работя в най-добрия интерес на детето.

В работата си в никакъв случай да не използвам физически наказания и възпитателни методи, уронващи достойнството на детето.

Да уважавам и подкрепям семействата при отглеждане и възпитание на децата.

Да уважавам колегите си, да ги подкрепям и насърчавам в изпълнение на етичните правила /кодекс/.

Да поддържам висок стандарт на професионално поведение, като постоянно обогатявам знанията и уменията си.

Да служа като застъпник на детето и семейството в общността и обществото.

Да спазвам етичните правила, заложени в този кодекс.

 

Дата: …………………..                                                                                       …………………………………………

                                                                                                                                            /подпис/