Back

Сертификат PBS комуникативни умения

Системата Xpert personal business skills е европейска система за сертифициране на лични и социални компетентности и дава възможност за получаване на основни умения необходими както за бизнеса, така и за организации от публични, държавни, общински и областни администрации.

Този сертификат е изключително подходящ за формиране на умения за общуване на хора, работещи в бизнес среда, както и в сферата на здравеопазването, образованието и в сферата на услугите.

Системата дава знания и умения за най-търсените в момента ключови компетенции за работещите във фирми, администрации и организации.

Квалификационният профил се формира от няколко области на основните компетенции, представени в няколко модула, като за всеки модул се издава отделен сертификат. За всеки модул има каталог на учебните цели, по които се държи и съответния изпит за сертификат.

Основните модули за обучение по Xpert personal business skills са:

Всички тези модули попълват пълния пакет от комуникативни умения в бизнес среда, като гарантират успешно управление и работа в екип.

Всеки модул е организиран в отделен курс. От всеки модул се получават теоретични знания и достатъчно практически умения, за да гарантират приложението на този сертификат в реална бизнес среда. Обучението се организира в рамките на 30 до 45 часа в зависимост от модула и необходимостта от индивидуални часове за персонално моделиране на уменията. Часовете могат да се разпределят в няколко уикенда или по уговорка с курсистите. Най-много индивидуални часове са необходими при модул ефективно презентиране.

Притежаването на такива умения гарантира значително конкурентно предимство не само на пазара на труда, но и при организиране на маркетинг и конкурентоспособност при управление на собствен бизнес.

Сертификатите са международно признати.

Характеристика на модул „Ефективно презентиране“

Ефективното презентиране е модулът, който обхваща най-много умения. Това са умения за убеждаване и въздействие пред аудитория и умения за презентиране в различни аспекти:

Умението за говорене пред публика и умението за убеждаване е едно от най-високите умения в кариерното развитие. Това умение дава много добра основа за придобиване на умения за следващите модули от сертификата по PBS. Затова препоръчваме този модул да се вземе първи. Придобитите умения и рутина ще дадат възможност лесно да се усвоят и останалите модули.

Обучението по модул Ефективно презентиране е практическо. Курсът не дава само теоретични насоки, а моделира конкретни практически умения за убеждаване чрез вербална (правилни послания) и невербална (тон на гласа и език на тялото) комуникация.

Обучението включва заснемане с камера два пъти и тренинг пред огледало. На всеки участник в курса се организира и персонално моделиране (индивидуални часове за усъвършенстване на презентационните умения).

Характеристика на Модул „Търговски умения“

Модул „Търговски умения“ включва следните учебни цели:

1. Философия на продажбите – продажба тип фуния и продажба чрез консултиране.
2. Атмосфера на разговора.

2.1. Основна нагласа – Любезност и учтивост; Внимание и заинтересованост; Похвала и признание на клиента.
2.2. Език на тялото – Контакт с поглед; Стойка на тялото; Жестикулация; Мимика.
3. Същност на разговора по продажба.

3.1. Техника на задаване на въпроси – Приложение на въпросите, ориентирани към продукта и въпросите, ориентирани към потребностите на клиента
3.2. Основни видове въпроси – Отворени въпроси; Затворени въпроси; Алтернативни въпроси.
3.3. Умения за активно слушане
4. Ефективно презентиране на продукта.

4.1. Заинтригуване на емоционално ниво
4.2. Изтъкване на ползи и предимства
4.3. Поставяне на клиента в центъра на разговора
4.4. Представяне на офертата – Ангажиране на сетивата; Образно презентиране (Техники за визуализация)
4.5. Убеждаване (Тактики и подходи)
5. Основни положения при справянето с възражения.

5.1. Обща нагласа спрямо възраженията
5.2. Подготовка за възражения в 4 стъпки
5.3. Правила за реакция при възражения
5.4. Методи за справяне с възражения
5.5. Основни видове възражения
5.6. Назоваване на цената и преговаряне
6. Успешно приключване на продажбата.

6.1. Четири стъпки за приключване на продажба
6.2. Техники, предизвикващи реакция
6.3. Предизвикване на решение за покупка
6.4. Потвърждаване на решението
7. Изграждане на дългосрочна връзка с клиента.
8. Реакции при рекламации и запазване на връзката с клиента.