Back

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ на Частна профилирана гимназия „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“ за периода 2020 – 2024 г.

ПРОФИЛ НА УЧИЛИЩЕТО

В ЧПГ „Образователни технологии“ се обучават 235 ученици и преподават около 31 учители.

ЧПГ „Образователни технологии“ предлага три профила, които отговарят на съвременните икономически норми, изискващи владеене на два чужди езика, дигитална грамотност и умение за управление на бизнес или работа в бизнес среда.

Учениците могат да избират от трите профила:

1. Чужд език

2. Предприемачески

3. Софтуерни и хардуерни науки

Етапите на обучение в гимназията са по общодържавните стандарти.

Първият етап включва 8. – 10. клас.

Учениците в осми клас изучават първи чужд език в 18 учебни часа.

Могат да избират първи чужд език от три чужди езика: английски, немски, испански език.

В гимназията ни учениците изучават и втори чужд език още от 8. клас – 4. учебни часа седмично. Този втори чужд език с 4. учебни часа се отнася и за трите профила.

Вторият етап включва обучението на учениците в 11. и 12. клас. В този етап учениците имат профилиращи предмети в две направления.

Първото направление са специалните предмети според профила, избран от ученика.

Второто направление е свързано с профилиращ предмет, с който ученикът ще се подготвя за кандидатстване в университет или ще държи втора матура по него.

Нашата организация е гъвкава по отношение на избор на профилиращите предмети от 11. клас, за да дадем достатъчно възможности на учениците да изберат предмет за кандидатстване и да бъдат подготвени в гимназията за изпит в университет, без да се налага външна подготовка.

Така учениците могат да избират:

 • История и Български език – за кандидатстване в специалности с тези два предмета, като право, политология, икономика и други.
 • Химия и Биология за кандидатстване в медицински университет.
 • Математика – за кандидатстване в технически университети и икономика.
 • Чужд език – получаване на международен сертификат за кандидатстване в чужбина или в международни специалности в български университети.
 • География – за кандидатстване в Софийски университет за съответни специалности и икономика.

Обучението на учениците през 5-те години в гимназията е съпътствано от авторска програма по личностно развитие и подготовката им за взимане на Международни сертификати по ключови компетентности.

Това ни дава основание да определим гимназията като училище за ключови умения и компетентности.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Стратегията е изработена в съответствие с изискванията на чл. 263, ал. 1, т.1 от ЗПУО и е гласувана на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 10/04.09.2020 г.

Стратегията за развитие на ЧПГ „Образователни технологии“ – гр. София за периода 2020 – 2024 година е разработена въз основа на документите, отразяващи държавната политика в областта на образованието:

 • Закон за предучилищното и училищното образование;
 • Стратегия за възпитателна работа в педагогическите институции;
 • Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

В съответствие с посочените документи, ученикът е в центъра на образователно-възпитателния процес. Създава се подкрепяща и стимулираща образователна среда за разгръщане на потенциала на всяко дете.

Стратегията е продължение на предходните стратегии и отразява основната цел и приоритетите на училищната образователна политика за високо качество на образователния процес, създаване на среда за личностно израстване и увереност на учениците, както и мотивация за лични постижения. Като част от образователната политика се създава и среда за кариерно развитие на учителите и усъвършенстване на педагогическите им умения, следвайки принципа за приемственост.

Стратегията планира приоритетни задачи за развитие на гимназията в периода 2020 – 2024 г. И планира действия за постигане на високо качество на образователната услуга по отношение на образователен процес и в посока личностно развитие на учениците и придобиване на умения, съответстващи на новите норми на икономическото развитие в европейски и световен мащаб и приоритети за живот.

В стратегията се посочват инструментите за постигане на целите. Описва дейности интегрирани с различни институции, форуми, организации, международни проекти, и външни мероприятия за израстване на учениците в кариерен и личностен план, като включва и родителите с конкретно участие.

Част от постигането на целите за високо качество на образователната услуга в гимназията е приоритета за професионалната квалификация на педагогическите кадри.

Приоритетите, заложени в стратегията се реализират и на базата на установени традиционни традиции в българското образование, добрите практики и позитивен опит.

Приоритетите са съобразени и с изискванията на Европейската комисия за образование и са насочени към активно участие на гимназията в предоставените от комисията европейски проекти.

В това отношение е и приоритетът ни за конкурентоспособност по отношение на качество на образованието, възможности пред учениците за развитието им в кариерен и личностен план, както и за изграждане на качествена работна среда.

Приоритет е и интегрирането на гимназията с европейски училища, обмяна на опит и организиране на съвместни проекти, както и участието в международни форуми.

Като продължение на това е и приоритетът за финансова стабилност на образователната институция.

МИСИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛНА ФИЛОСОФИЯ И ВИЗИЯ НА ЧПГ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“

ЧПГ „Образователни технологии“ е първото частно училище на частната образователна институция с търговска марка Образователни технологии.

Гимназията е лицензирана през 2007 г.

Развитието ѝ следва ясно зададена мисия, образователна философия и визия.

Мисията, която следва гимназията още от нейното създаване, е насочена в две посоки:

На първо място – да създаде образователна среда за израстване на учениците в уверени и устремени към лични постижения личности.

На второ място – да създаде привлекателна творческа работна среда за учители.

Мисията ни определя и образователната философия на ЧПГ „Образователни технологии“. В този смисъл гимназиалното образование като период от развитието на всеки млад човек се явява концепцията ни за базов лагер по пътя на кариерата.

В периода от 14. до 19. години, период, в който учениците израстват в гимназията, се формират убежденията им, ценностите им, променят се нагласите им и те откриват своята идентичност. В случая образователната среда в гимназията има изключително голямо значение.

Образователната среда в ЧПГ „Образователни технологии“ е ориентирана към:

 • Система на обучение, която формира умение за учене;
 • Профили, които отговарят на съвременни браншови позиции със сертифицирани обучения;
 • Авторска програма за личностно развитие, чрез която учениците формират личностни качества, възпитават характера си и усвояват ключови компетентности.

Това прави нашите ученици уверени и конкурентоспособни. Те влизат с лекота в желани университети в цял свят, познават правилните норми за успех, силата на личния принос, ролята на проактивното мислене, усвояват синергията в екипната работа и познават силата на емпатията.

Тези умения за живота са нужни на всеки, за да бъде щастлив, успешен и да даде нещо от себе си на света.

Тази философия определя и визията на гимназията да се развива като училище за ключови компетентности.

Основен фактор в образователната среда за нашите ученици са преподавателите.

Нашите преподаватели са висококвалифицирани и обучени да бъдат ментори на своите ученици. В ролята им на ментори те подкрепят и стимулират развитието на всеки поверен им ученик.

Менторската ни програма и програмата за личностно развитие дават възможност за персонализиране вниманието към всеки ученик и за реализиране на личен план за развитие на всеки ученик на два етапа:

 • от 8. до 10. клас;
 • от 11. до 12. клас.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧПГ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“

ЦЕЛИ

Основна цел – Постигане на високо качество на образователната услуга в ЧПГ „Образователни технологии“ по отношение на обучение, възпитание, мотивация на учениците за лични постижения и реализацията им чрез високи резултати на изпити за НВО, матури, влизане в желан университет и придобиване на ключови компетентности, които ги правят конкурентоспособни и уверени. Основната цел включва и развитието на атрактивна, стимулираща и развиваща работна среда за учителите.

Образователната услуга включва:

 • Управление и мениджмънт на ЧПГ „Образователни технологии“;
 • Образователен процес;
 • Личностно развитие на учениците;
 • Институционална среда – материална база и дигитална среда.

Подцели:

1. Развитие на ЧПГ „Образователни технологии“ като учеща и иновативна организация.

2. Създаване на критерии за измерване на качеството и създаване на успешен образователен модел за учебния процес и личностното развитие на учениците.

3. Създаване на модел (рамка) за високо качество на образователната услуга по заложените критерии за качество, която да гарантира на практика висока ефективност на образователния процес и успеваемост на учениците. Тази рамка е настоящ и бъдещ модел за разработване и надграждане философията за преподаване на всеки преподавател, разработка на учебен план, дизайн на уроците, контрол на учебния процес и мотивация на учениците.

4. Внедряване на компетентностния подход в образователния процес чрез въвеждане на допълнително управленско ниво – академичен мениджър по учебна дисциплина.

5. Професионално и кариерно развитие на учителите чрез редовни обучения, обмяна на опит между тях и вътрешен мониторинг на качеството на образователната услуга по предварително зададените критерии, както и визия на учителя като модел на успешна личност.

6. Създаване на платформи, като място за събиране на информация по отношение на организацията на учебния процес според заложените критерии и обратна връзка с учениците и родителите.

7. Осъществяване на активни връзки с родителите и изграждане на общество от ученици, родители и учители с общи ценности по отношение израстването на младите хора като успешни личности, уверени и устремени към лични постижения.

8. Активно развитие на програмата за Личностно развитие на учениците с цел възпитание и формиране на ценности.

Авторска програма за личностно развитие – реализира се като приоритетна програма по отношение формиране на увереност у учениците, усвояване на меки умения и стремеж към лични постижения.

Програмата за личностно развитие включва следните направления:

 • Разбиране на живота – същност на социалните умения и ключови компетентности;
 • Емоционална интелигентност и социална интелигентност;
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип и Умения за общуване – Аз послание;
 • Финансова грамотност и правна култура.

9. Развитие на спортната активност на учениците и създаване на необходимите условия за това.

10. Подпомагане кариерното развитие на учениците чрез създаване на платформа за кариерно развитие към дистанционния образователен портал на гимназията и организиране на срещи с родители или други лица, представители от различни браншове в бизнеса.

11. Въвеждане на Сертифицирани учебни програми към Програмата за личностно развитие в гимназията, чрез които учениците придобиват ключови компетентности и меки умения, които ги правят конкурентоспособни на пазара на труда и в кариерен план чрез сътрудничество с университета за приложни науки в град Бреда, Нидерландия.

Сертифицирани обучения включват следните направления:

 • Ефективно презентиране и говорене пред публика;
 • Лидерство;
 • Глобално мислене;
 • Бизнес сертификат за управление на бизнес – EBS*L.

12. Създаване на атрактивна и уютна среда за учениците с условия за отдих, хранене и кътове за четене и самоподготовка.

13. Превантивно информиране на учениците за вредите от тютюнопушенето, употребата на алкохол, наркотици, шофиране в нетрезво състояние от специалисти в тази област, представители на полицията и здравеопазването с цел изграждане на здравна холистична култура и поведение.

14. Създаване на стимулираща по отношение на възнаграждение среда за учителите чрез атестация и стимули.

15. Създаване на финансова стабилност на гимназията.

ЗАДАЧИ

1. Представяне на критериите за качество на образователната услуга в ЧПГ „Образователни технологии“ пред педагогическия състав и пред родителите.

2. Обучение на академичните мениджъри в лидерски подход и създаване на модел за учебен процес по съответната учебна дисциплина, който включва:

 • дизайн на урок – преподаване на нова тема и използване на методически и педагогически инструменти;
 • дизайн на тетрадката за писане в час;
 • модел на упражняване и активиране на работна памет;
 • модел за задаване на домашна работа и проверката ѝ;
 • модел за диагностика на знания и умения на учениците;
 • модел за контрол на учебния процес;
 • модел за обратна връзка с родителите;
 • модел за извършване на вътрешен мониторинг.

3. Обучение на учителите за работа по заложения модел на учебен процес и надграждане на дигиталните им умения.

4. Обучение на учителите в ролята им на ментори на учениците – обучение в коуч умения и умения за презентиране.

5. Обучение на учителите за работата им в екип.

6. Обучение на менторски екип за работа с учениците и мотивацията им.

7. Създаване на допълнителни учебни материали по учебни дисциплини в платформата Moodle, които улесняват учебния процес и са част от концепцията за техника на учене.

8. Ремонтни дейности за осигуряване на учебни кабинети и среда за отдих, хранене, четене и самоподготовка.

9. Проучване на европейски проекти с приоритетни направления и кандидатстване в проект на Норвежките програми, проекти „Еразъм“, както и проучване на външни форуми за участие на ученици – Международната награда на херцога на Единбург; Тийноватор, олимпиади, състезания.

10. Стимулиращи дейности за подготовка за езиков сертификат и международни сертификати по бизнес умения и ключови компетентности с разяснителни срещи с ученици и родители.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1. Изграден модел на образователна услуга, който създава висок имидж на гимназията на пазара за частни образователни услуги чрез висока успеваемост и мотивираност на учениците към лични постижения и стимулираща работна среда за учителите.

2. Усъвършенстване на системата на обучение и формиране на умения у учениците на техника на учене, а в резултат на това постигне на висока успеваемост.

3. Минимизиране на броя на немотивирани ученици с ниски резултати в резултат на подкрепящата програма, активна връзка с родителите и участието на ментори.

4. Персонализиране на отношението към учениците в съответствие с техните нужди и интереси.

5. Голям процент сертифицирани ученици с Чуждоезикови сертификати; Бизнес сертификати и Международни сертификати за ключови компетентности.

6. Висок процент приети ученици в елитни университети и желани специалности.

7. Мотивираност на учителите за учене и надграждане на квалификацията им с умения, необходими в съвременния етап, както и съпричастност към успеха на всяко дете.

8. Изграждане на общност с еднакви ценности в полза на учениците от ученици, родители и учители.

9. Оправдаване доверието на родителите, които са поверили децата си в ЧПГ „Образователни технологии“.

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ

Приоритетните области в Стратегията следват поставените цели и са в съответствие с политиката на Европейския съюз за училищно образование и Стратегическата рамка за развитието на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030г).

1. Развитие на ЧПГ „Образователни технологии“ като учеща и иновативна организация, която постоянно се развива и променя в посока новите изисквания на времето, световната икономика, дигитализацията и нуждата от изграждане на общочовешки ценности за успех. В тази приоритетна област са включени всички участници в образователния процес – ръководство на училището, учители и ученици.

2. Училището като базов лагер по пътя на личностното развитие на учениците в гимназиалния период на обучение чрез:

 • Авторска програма за личностно развитие.
 • Подкрепа и стимул на учениците за усвояването на знания, умения и компетентности след завършване на гимназията като уверени личности, подготвени за живота и подготвени за влизане в желан Университет и специалност.
 • Формиране на умение и техника за учене за учениците, мотивацията им за учене през целия живот и стремеж към лични постижения.
 • Създаване на образователна среда за развитие потенциала на всеки ученик и постигане на увереност и конкурентоспособност след завършване на гимназията.
 • Развитие на спортната активност на учениците и формиране на умения за здравословен начин на живот.

3. Мотивирани, ентусиазирани и креативни учители, които са отговорни към успеха на всеки ученик и имат желание да развиват себе си чрез учене през целия живот.

4. Мотивираща, уютна и атрактивна образователна среда, предразполагаща към учене.

5. Ефикасно Лидерско управление на ниво мениджмънт, директор, помощник директор, академичен мениджър.

6. Сплотена училищна общност в полза на учениците създадена от активни отношения между учители и родители.

7. Образователни иновации, дигитална трансформация, устойчиво развитие и високо ефективна система на обучение.

8. Ефективно включване в международни проекти, трайно приобщаване и образователна интеграция с други образователни институции в национален, европейски и световен мащаб.

9. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците с цел придобиване на допълнителни умения за живот, създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество с цел разгръщане на талантите и потенциала им.

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ

1. Развитие на ЧПГ „Образователни технологии“ като учеща и иновативна организация

Учеща организация е тази, в която хората непрекъснато разширяват потенциала си за създаване на желаните резултати, в която се възпитават нови и разпростиращи се модели на мислене, в която колективният стремеж е освободен и в която хората непрекъснато учат как да учат заедно.

Цели: Развитие на гимназията според съвременните образователни норми, в полза на учениците и като среда за кариерно развитие на учителите.

Дейности:

1. Запознаване на учителите, като преки извършители на образователната услуга с целите, които си поставяме, за да постигне гимназията висок имидж, удовлетвореност на ученици и родители, конкурентоспособности финансова стабилност.

2. Представяне пред учителите философията на методите за управление на качеството на принципа: „планирай-направи-провери-действай“. При този подход вземането на решения се основава на данни от анализи на постиженията и проблемите за определяне връзката между причини – фактори – резултати – ефекти, за да се търси най-подходящия подход за постигане на целите.

3. Експериментиране – тази дейност включва систематично търсене и тестване на ново знание и нов опит. Като учеща организация ръководството на гимназия подкрепя и реализира инициативи за непрекъснато подобряване на дейността чрез изпробване на нови практики и идеи, като активно в този процес се включват всички учители.

4. Учене от предишен опит – като учеща организация, се анализират досегашни успехи и провали на принципа на SWOT анализ, оценяват се систематично, като се записват извлечените поуки по открит и достъпен за учителите начин.

5. Учене от другите – понякога най-силните прозрения идват, когато човек погледне извън непосредствената си среда и открие нови перспективи. Това е т.нар. „бенчмаркинг“ – систематизиран процес за идентифициране на образователни институции с най-добри практики и анализиране на възможността техният опит да се адаптира и приложи в гимназията.

6. Бързо и ефективно разпространяване на знанието в гимназията – чрез временно привличане на хора с нова експертиза, чрез вътрешна мобилност, възможности за неформално учене на работното място или чрез програми за обучение, които са пряко свързани с практиката и водят до подобряване на изпълнението.

 

2. Училището като базов лагер по пътя на личностното развитие на учениците в гимназиалния период на обучение

Цели: Създаване на образователна среда за усвояване от учениците на знания, умения и компетентности чрез добре организирана материална база, добре подготвен педагогически състав, профили отговарящи на съвременни браншови позиции в бизнеса, стимулиране и мотивиране на учениците за усвояване на ключови умения и компетентности чрез авторската програма за личностно развитие и сертифициране по ключови компетентности.

Дейности:

1. Организиране на съвместни срещи с учениците, учителите и родителите за запознаване на мисията, образователната философия и визията на гимназията по отношение на израстването на учениците като успешни, уверени и устремени към
лични постижения личности.

2. Организиране на чести семинари с учениците по личностно развитие с цел мотивация.

3. Организиране на тренинги за учениците за усвояване на техника за ефективно учене.

4. Създаване на организация за интегриране с външни форуми, институции и инициативи за допълнителни дейности, свързани с личностното развитие на учениците и придобиване на ключови умения.

5. Създаване на личен план за развитие в края на 10. клас с цел постигане на максимални постижения според възможностите, които предоставя гимназията:

 • Избор на профилиращ предмет с цел втора матура или кандидатстване в университет;
 • Допълнително обучение за взимане на Сертификат по чужд език и Международни сертификати по бизнес умения и ключови компетентности;
 • Участие в извънучилищни мероприятия и инициативи с цел глобално мислене и разширяване на възможностите за обмен на добри практики.

6. Създаване на допълнителна възможност за спортна дейност.

 

3. Мотивирани, ентусиазирани и креативни учители

Цели: Добре подготвен педагогически състав по отношение на модерен образователен процес, отговарящ на съвременните норми на образование и развито отношение у учителите на лична отговорност и личен принос за успеха на всеки ученик. Основен фактор за постигане на тази цел е ролята на учителя като модел на успешна личност за учениците.

Един учител може да бъде вдъхновител за своите ученици, ако той самият е вдъхновен да бъде успешна личност, да има перфектна визия, да е лъчезарен, да умее да говори и убеждава, да има развити комуникативни умения, като познава техники на общуване, умее да се аргументира и видимо е уверен в себе си, като е ерудиран и има познания не само в областта, в която преподава.

Учителите са тези, от които се вдъхновяват учениците. Изследванията сочат, че хората, които сами търсят своето усъвършенстване са по-малко от 3% в света. Успешните хора са повече и те дължат своето вдъхновение на някого друг. От чисто човешка, морална и духовна гледна точка – това е ролята на учителя.

Дейности:

1. Организационна яснота по отношение на мисия, визия и цели.

2. Изграждане на управленско лидерство чрез включване на академични мениджъри по учебните дисциплини.

3. Чести срещи, дискусии и анализи на опита.

4. Планирани обучения за ефективни методи и подходи.

5. Обучения в менторство, ненасилствена комуникация, позитивно общуване в класната стая и презентационни умения.

6. Повишаване на дигиталните умения.

7. Обмяна на опит.

8. Справедливо заложени критерии за атестация на учителите и отразяване във възнаграждението им и обвързване на постигнатите професионални резултати с допълнително материалното стимулиране, предвидено във вътрешните правила за работна заплата.

9. Усъвършенстване на създадената система за квалификация в три основни направления – въвеждаща, поддържаща и надграждаща и изготвяне на правила за нейното ефективно прилагане.

10. Използване на разнообразни форми на професионално развитие – проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лекция, дискусия, майсторски клас, участие в научно-практическа конференция, споделяне на добри педагогически практики и др.

11. Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионалноквалификационна степен на педагогическите специалисти чрез осигуряване на обученияза продължаваща квалификация и преквалификация, насочени към осъвременяване и разширяване на ключови компетентности на учителите (чуждоезикови, дигитални, предприемачески и др.).

 

4. Мотивираща, уютна и атрактивна образователна среда, предразполагаща към учене

Цели: Създаване на добре организирана, модерна, технологично оборудвана и чиста материална база, която да предразполага учениците към учене и да им създава естетично усещане и комфорт.

Дейности:

1. Изграждане на самостоятелни кабинети по учебни направления с възможност за личен кабинет на всеки учител, с интернет, мултимедия, аудиотехника.

2. Оборудване на специализирани кабинети по природни науки.

3. Създаване на атрактивни общи площи за отдих и комуникации.

4. Създаване на кътове за отдих, четене, хранене и самоподготовка.

5. Обновяване на мултимедийна техника.

6. Обзавеждане с компютърна техника.

7. Изграждане на интерактивна библиотека.

 

5. Ефикасно Лидерско управление

Цели: Създаване на Ефективна организационна управленска структура и лидерство в училищната общност.

Дейности:

1. Изграждане на добре организирана управленска структура, която йерархично изглежда така:

 • Неформален лидер – Основателят на гимназията, автор на програмата за личностно развитие, системата на обучение и критериите за качество на образователната услуга;
 • Главен мениджър – задава параметрите за реализиране качеството на образователната услуга и управлява бюджета;
 • Директор на гимназията;
 • Помощник директор;
 • Академични мениджъри по образователни направления – задават параметрите за високо качество на образователната услуга по образователно направление и участват във вътрешен мониторинг.

2. Създаване на училищна система за управление на качеството на образователните дейности. Чрез организиране на Вътрешен мониторинг за работата на преподавателите – упражнява се от главен мениджър, помощник-директор и академичен менидж.

3. Организиране на менторски състав от учители в ролята им на коуч консултанти с цел мотивация и подкрепа на учениците за постигане на поставени цели и висока успеваемост.

Менторството е част от училищната политика за предотвратяване на отпадане от гимназията и достигане до образователния минимум по отношение на успеха.

 

6. Сплотена училищна общност в полза на учениците създадена от активни отношения между учители и родители

Цели: Създаване на сплотена общност между учители и родители в полза на учениците чрез подкрепа и приемане на общи ценности.

Дейности:

1. Повишаване уменията на учителите за работа с родителите – проява на съпричастност и подкрепа.

2. Срещи с родителите по класове в присъствието на учениците за представяне на образователната философия на гимназията и визията ѝ.

3. Създаване на подкрепяща образователна среда за ученици, които срещат трудности в ученето.

4. Учителите своевременно и периодично предоставят информация на родителите за:

 • за успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес;
 • за спазването на училищната дисциплина;
 • за уменията на децата за общуване с учениците и учителите;
 • за интегрирането им в училищната среда;
 • за посещаемостта на учебните часове от учениците;
 • за отсъствията на ученика от учебни часове, при започване процедура за налагане на наказание;
 • за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;
 • за здравословното състояние на учениците от клас по време на епидемия и промени в графика.

5. Училището предоставя възможност, оказва необходимото съдействие на родителите за:

 • среща с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 • участие в родителските срещи – присъствено или онлайн;
 • изразяване на мнение и предложения за развитие на училището;
 • присъствие и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им;
 • участие в училищното настоятелство и обществения съвет;
 • консултиране по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците от специалист;
 • осигуряване на посещаемостта на ученика в училище;
 • запознаване срещу подпис с училищния учебен план, правилника за дейността на училището и други нормативни документи;
 • явяване в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора;
 • намиране на нови форми за общуване;
 • правата на родителя в процедурата по налагане на наказание;
 • присъствие на родител при изслушване на ученик с право да изрази мнение при налагане на наказание.

6. Създаване на стимулираща образователна среда за всички ученици за постигане на максимален успех и активно участие в обмен на знания, умения и опит в училищни и извън училищни структури за личностно развитие.

7. Планиране и осъществяване на съвместни дейности с родителите.

8. Въвличане на родителите като лектори в различни браншове и подкрепа на учениците в кариерното им развитие.

9. Засилване на ролята на ученическия съвет с цел активно участие на учениците в училищния живот.

10. Създаване на бизнес партньорства с различни организации.

11. Провеждане на анкетни проучвания към родителите и учениците два пъти в годината.

 

7. Образователни иновации, дигитална трансформация, устойчиво развитие и високо ефективна система на обучение

Цели: Създаване и утвърждаване на ефективна системата на обучение като основен фактор за ефективната образователна среда, чрез използване на компетентностния подход в образователния процес.

Системата на обучение и компетентностният подход са предпоставка и за мотивацията за учене. Учениците са мотивирани да учат, тогава, когато намират смисъл и когато начинът, по който усвояват информация формира у тях умения за учене.

Дейности:

1. Усъвършенстване на авторска система на обучение в гимназията, чрез:

 • Дизайн на урока и ефективни образователни подходи, които активират визуална, слухова и тактилна интелигентност – писане, рисуване, създаване на мисловни карти.
 • Структуриране на учебното съдържание с цел активиране на работната памет с модели на макетно представяне на информацията.
 • Макетиране с четири цвята маркери: червен; зелен; жълт; оранжев по немско-австрийска система за дешифриране на ключови думи и умения за работа с въпроси и отговори.
 • Умения за правилен стил на изказ – писмен и устен при представяне на художествена и научна информация.
 • Обърната класна стая – стимулира критичното мислене.
 • Създаване и съхраняване на база от видеоматериали, интерактивни уроци, добри практики, които да бъдат използвани от всички учители.
 • Персонализиране на образователната услуга според нуждите на всеки ученик.
 • Успешно представяне във външното и вътрешно оценяване на участниците в образователния процес.

2. Диагностика на усвоените знания и умения и компенсиране на пропуски преди контролното изпитване чрез:

 • Диагностичен тестване.
 • Отчет на резултатите за всеки ученик за нивото на усвоените знания и умения чрез зониране:
  зелена зона – ученици с
  оценки между 5.00 – 6.00
  жълта зона – ученици с
  оценки между 4.00 – 5.00
  червена зона – ученици с
  оценки под 4.00
 • Бонус часове за ученици, които срещат трудности в ученето и стимулиране за преминаване към зелената зона.
 • Изравняване нивото на успеваемост – При значителен брой отсъствия, учениците държат изпит върху целия учебен материал от учебния срок.
 • Извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост.

3. Реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното оценяване.

4. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати, свързани със социалната
реализация на учениците.

5. Ежедневна обратна връзка до родителите от три източника: Собствена информационна система на гимназията; Гугъл класрум; Школо.

6. Персонализиране на образователната услуга според нуждите на всеки ученик.

7. Обучения на учителите във връзка с провеждането на интерактивни уроци.

 

8. Ефективно включване в международни проекти, трайно приобщаване и образователна интеграция с други образователни институции в национален, европейски и световен мащаб

Цели: Участието в международни проекти и програми има за цел обмяна на опит и придобиване на нови компетентности и умения, както и въвеждане на нови и модерни методи и подходи в обучението на учениците.

Дейности:

1. Проучване на европейски проекти и програми с цел финансиране на мероприятия, оборудване и обучение на учители и ученици.

2. Създаване на екипи за кандидатстване в европейски проект по Норвежките програми и управление на проекта и участие по европейски проекти „Еразъм“.

3. Кандидатстване по европейски проекти за дейности в междуучилищни общности.

4. Стимулиране, разясняване и подкрепа на учениците да участват във външни форуми, организации, състезания.

 

9. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците

Цели: Чрез извън класните дейности, учениците придобиват допълнителни умения за живот, създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество с цел разгръщане на талантите и творческият им потенциал.

Дейности:

1. Изготвяне на списък от дейности и организиране на лектори и треньори.

2. Разясняване на дейностите пред ученици и родители.

3. Осъществяване на оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез съдържателна учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и дейности.

4. Изготвяне на формуляр за избор на дейност.

5. Организиране на дейностите по интереси.

6. Организиране на състезания, групови представяния и екипни проекти, както и информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, състезания, олимпиади, младежки конкурси от регионален, национален и международен характер.

7. Осъществяване на активно взаимодействие с културните институти и творчески организации като форма за развитие и изява на интересите и възможностите на учениците.

8. Организиране на спортни състезания по различни видове спорт.

9. Развиване на форми на ученическо самоуправление чрез ученически съвет.

10. Развитие на бизнес мислене сред учениците.

 

10. Осигуряване на условия ред, стабилност, дисциплина и за безопасност на учениците чрез Правилник за вътрешния ред

Цели: Създаването на ясни правила гарантира високо качество на учебния процес и реализация на поставените цели в тази стратегия, както и безопасност на учениците, чрез създаване на устойчиви механизми и инструменти за гарантиране на сигурността и здравето на децата и учениците.

Дейности:

1. Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане часа на класа.

2. Изготвяне на правила за работа в условия на епидемия и пандемия.

3. Изготвяне и реализиране на здравнообразователна програма.

4. Изпълнение на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд в училището.

5. Възпитаване на умения и поведение при кризи, екстремни ситуации и терористични атаки чрез провеждане на практическо обучение– проиграване на основни бедствени ситуации (земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, терористичен акт) и организиране на обучения за даване на първа помощ.

6. Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана на училището и подобряване на безопасността на материалната база.

7. Превенция на насилието и агресията сред учениците.

8. Превенция на тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотични вещества сред учениците.

 

11. Изграждане на добър ПИАР и висок имидж за ЧПГ „Образователни технологии“

Цели: Създаването на висок имидж на гимназията е приоритет по отношение на образователен процес, управление и институционална среда, както по отношение на учениците, така и по отношение оправдаване доверието на родителите.

Дейности:

1. Публикуване на сайта на училището на вътрешно-училищни нормативни документи, бланки, съобщения, постижения на учители и ученици, информация за предстоящи събития, галерия със снимки, работа по проекти и сертифициране на ученици.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Срок за изпълнение на тази стратегия е периодът 2020 – 2024 година.

2. Стратегията се актуализира на всеки 4 години и в случай на значителни промени в организацията на работа в училището или на нормативните актове за средното образование.

3. Със стратегията за развитието на училището са запознати всички членове на колектива, учениците и родителите.

4. За изпълнението на тази стратегия следи главният мениджър на гимназията и основателят на гимназията като неформален лидер и инвеститор.

 

 

Приложение:

План за действие за изпълнение на стратегията

Дейност Срок
1. Развитие на ЧПГ „Образователни технологии“ като учеща и иновативна организация
1. Запознаване на учителите, като преки извършители на образователната услуга с целите.
2. Представяне пред учителите философията на методите за управление на качеството на принципа: „планирай-направи-провери-действай“.
3. Експериментиране.
4. Учене от предишен опит.
5. Учене от другите.
6. Бързо и ефективно разпространяване на знанието в гимназията.
Ежегодно
2. Училището като базов лагер по пътя на личностното развитие на учениците в гимназиалния период на обучение
1. Организиране на съвместни срещи с учениците, учителите и родителите за запознаване на мисията, образователната философия и визията на гимназията по отношение на израстването на учениците като успешни, уверени и устремени към лични постижения личности.
2. Организиране на чести семинари с учениците по личностно развитие с цел мотивация.
3. Организиране на тренинги за учениците за усвояване на техника за ефективно учене.
4. Създаване на организация за интегриране с външни форуми, институции и инициативи за допълнителни дейности, свързани с личностното развитие на учениците и придобиване на ключови умения.
5. Създаване на личен план за развитие в края на 10. клас с цел постигане на максимални постижения според възможностите, които предоставя гимназията:

 • Избор на профилиращ предмет с цел втора матура или кандидатстване в университет;
 • Допълнително обучение за взимане на Сертификат по чужд език и Международни сертификати по бизнес умения и ключови компетентности;
 • Участие в извънучилищни мероприятия и инициативи с цел глобално мислене и разширяване на възможностите за обмен на добри практики;
 • Създаване на допълнителна възможност за спортна дейност.
Ежегодно
3. Мотивирани, ентусиазирани и креативни учители
1. Организационна яснота по отношение на мисия, визия и цели.
2. Изграждане на управленско лидерство чрез включване на академични мениджъри по учебните дисциплини.
3. Чести срещи, дискусии и анализи на опита.
4. Планирани обучения за ефективни методи и подходи.
5. Обучения в менторство, ненасилствена комуникация, позитивно общуване в класната стая и презентационни умения.
6. Повишаване на дигиталните умения.
7. Обмяна на опит.
8. Справедливо заложени критерии за атестация на учителите и отразяване във възнаграждението им и обвързване на постигнатите професионални резултати с допълнително материалното стимулиране, предвидено във вътрешните правила за работна заплата.
9. Усъвършенстване на създадената система за квалификация в три основни направления – въвеждаща, поддържаща и надграждаща и изготвяне на правила за нейното ефективно прилагане.
10. Използване на разнообразни форми на професионално развитие – проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лекция, дискусия, майсторски клас, участие в научно-практическа конференция, споделяне на добри педагогически практики и др.
11. Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално-квалификационна степен на педагогическите специалисти чрез осигуряване на обучения за продължаваща квалификация и преквалификация, насочени към осъвременяване и разширяване на ключови компетентности на учителите (чуждоезикови, дигитални, предприемачески и др.).
Ежегодно
2020 – 2024
4. Мотивираща, уютна и атрактивна образователна среда, предразполагаща към учене
1. Изграждане на самостоятелни кабинети по учебни направления с възможност за личен кабинет на всеки учител, с интернет, мултимедия, аудиотехника.
2. Оборудване на специализирани кабинети по природни науки.
3. Създаване на атрактивни общи площи за отдих и комуникации.
4. Създаване на кътове за отдих, четене, хранене и самоподготовка.
5. Обновяване на мултимедийна техника.
6. Обзавеждане с компютърна техника.
2022
5. Ефикасно Лидерско управление
1. Изграждане на добре организирана управленска структура.
2. Създаване на училищна система за управление на качеството на образователните дейности. Чрез организиране на Вътрешен мониторинг за работата на преподавателите – упражнява се от главен мениджър, помощник-директор и академичен мениджър.
3. Организиране на менторски състав от учители в ролята им на коуч консултанти с цел мотивация и подкрепа на учениците за постигане на поставени цели и висока успеваемост.
2021
6. Сплотена училищна общност в полза на учениците създадена от активни отношения между учители и родители
1. Повишаване уменията на учителите за работа с родителите – проява на съпричастност и подкрепа.
2. Срещи с родителите по класове в присъствието на учениците за представяне на образователната философия на гимназията и визията ѝ.
3. Създаване на подкрепяща образователна среда за ученици, които срещат трудности в ученето.
4. Учителите своевременно и периодично предоставят информация на родителите за:

 • за успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес;
 • за спазването на училищната дисциплина;
 • за уменията на децата за общуване с учениците и учителите;
 • за интегрирането им в училищната среда;
 • за посещаемостта на учебните часове от учениците;
 • за отсъствията на ученика от учебни часове, при започване процедура за налагане на наказание;
 • за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;
 • за здравословното състояние на учениците от клас по време на епидемия и промени в графика.

5. Училището предоставя възможност оказва необходимото съдействие на родителите за:

 • среща с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 • участие в родителските срещи – присъствено или онлайн;
 • изразяване на мнение и предложения за развитие на училището;
 • присъствие и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им;
 • участие в училищното настоятелство и обществения съвет;
 • консултиране по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците от специалист;
 • осигуряване на посещаемостта на ученика в училище;
 • запознаване срещу подпис с училищния учебен план, правилника за дейността на училището и други нормативни документи;
 • явяване в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора;
 • намиране на нови форми за общуване;
 • правата на родителя в процедурата по налагане на наказание;
 • присъствие на родител при изслушване на ученик с право да изрази мнение при налагане на наказание.

6. Създаване на стимулираща образователна среда за всички ученици за постигане на максимален успех и активно участие в обмен на знания, умения и опит в училищни и извън училищни структури за личностно развитие.
7. Планиране и осъществяване на съвместни дейности с родителите.
8. Въвличане на родителите като лектори в различни браншове и подкрепа на учениците в кариерното им развитие 2022/23.
9. Изграждане на интерактивна библиотека 2022/23.
10. Провеждане на анкетни проучвания към родителите и учениците два пъти в годината.

Основно въвеждане 2022/23
7. Образователни иновации, дигитална трансформация, устойчиво развитие и високо ефективна система на обучение
1. Усъвършенстване на авторска система на обучение в гимназията. Интерактивни уроци за учениците – обучение на учителите 2023.
2. Диагностика на усвоените знания и умения и компенсиране на пропуски преди контролното изпитване чрез:

 • Диагностичен тестване;
 • Отчет на резултатите за всеки ученик за нивото на усвоените знания и умения чрез зониране.

3. Реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното оценяване.
4. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати, свързани със социалната реализация на учениците.
5. Ежедневна обратна връзка до родителите от три източника: Собствена информационна система на гимназията; Гугъл класрум; Школо.

Въвеждане през учебната 2022/23
8. Ефективно включване в международни проекти, трайно приобщаване и образователна интеграция с други образователни институции в национален, европейски и световен мащаб
1. Проучване на европейски проекти и програми с цел финансиране на мероприятия, оборудване и обучение на учители и ученици.
2. Създаване на екипи за кандидатстване в европейски проект по Норвежките програми и управление на проекта и участие по европейски проекти „Еразъм“.
3. Кандидатстване по европейски проекти за дейности в междуучилищни общности.
4. Стимулиране, разясняване и подкрепа на учениците да участват във външни форуми, организации, състезания.
2020 – 2024
9. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците
1. Изготвяне на списък от дейности и организиране на лектори и треньори.
2. Разясняване на дейностите пред ученици и родители.
3. Осъществяване на оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез съдържателна учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и дейности.
4. Изготвяне на формуляр за избор на дейност.
5. Организиране на дейностите по интереси.
6. Организиране на състезания, групови представяния и екипни проекти, както и информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, състезания, олимпиади, младежки конкурси от регионален, национален и международен характер.
7. Осъществяване на активно взаимодействие с културните институти и творчески организации като форма за развитие и изява на интересите и възможностите на учениците.
8. Организиране на спортни състезания по различни видове спорт.
9. Развиване на форми на ученическо самоуправление – 2022/23.
Ежегодно
10. Осигуряване на условия ред, стабилност, дисциплина и за безопасност на учениците чрез Правилник за вътрешния ред
1. Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане часа на класа.
2. Изготвяне на правила за работа в условия на епидемия и пандемия.
3. Изготвяне и реализиране на здравнообразователна програма.
4. Изпълнение на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд в училището.
5. Възпитаване на умения и поведение при кризи, екстремни ситуации и терористични атаки чрез провеждане на практическо обучение – проиграване на основни бедствени ситуации (земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, терористичен акт) и организиране на обучения за даване на първа помощ.
6. Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана на училището и подобряване на безопасността на материалната база.
7. Превенция на насилието и агресията сред учениците.
8. Превенция на тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотични вещества сред учениците.
Ежегодно
11. Изграждане на добър ПИАР и висок имидж за ЧПГ „Образователни технологии“
1. Публикуване на сайта на училището на вътрешно-училищни нормативни документи, бланки, съобщения, постижения на учители и ученици, информация за предстоящи събития, галерия със снимки, работа по проекти и сертифициране на ученици. Ежегодно