Back

Програма за превенция на ранното напускане на училище на ЧПГ „Образователни технологии“

I. Въведение

Програмата за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система на ЧПГ „Образователни технологии“ е разработена в съответствие със следните документи:

 • Закон за предучилищното и училищното образование, Закон за народната просвета и Правилника за приложение на Закона за народната просвета;
 • Стратегия за възпитателна работа в педагогическите институции;
 • Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Отпадането на ученици от училище е не само социален, но и педагогически проблем. Причините за това са комплексни. Програмата разглежда причините за преждевременното напускане на училище и мерки работещи по отношение на справянето с риска от отпадане от училище.

II. Анализ на състоянието в училището

В ЧПГ „Образователни технологии“ учат основно деца от български произход, но има деца, чиито майчин език е различен от български (това са основно деца на чужденци или от смесени бракове).

При учениците от VIII – XII клас няма отпадащи или застрашени от отпадане. Нещо повече учениците, които завършват XII клас се справят много добре и се насочват към избраните от тях университети.

III. Възможни причини за отпадането на някои ученици

1. Икономически – безработица, ниски доходи, понижен жизнен стандарт, миграция на семействата;

2. Социални – родителска незаинтересованост, противоречия, конфликти, кризи в семейството:

 • отрицателно въздействие на домашната среда – функционална неграмотност; непълни семейства, домашно насилие;
 • деца и ученици в риск – с наклонности да извършат противообществени прояви, налагане на строги наказания от страна на родителите;
 • влияние на рисковите неформални групи или приятелската среда.

3. Образователни причини – трудности при усвояването на учебното съдържание, начин на оценяване, създадени / заучени навици или липсата на такива, негативна нагласа на участниците в учебния процес, липса на мотивация, голям брой отсъствия, лоша дисциплина, агресия в училище, ниски образователни резултати, взаимоотношения в училище, неподходящ избор на училище или профил. Тук трябва да включим и трудностите при усвояване на българския език и изграждането на пълноценни комуникативни умения при децата от чуждестранен произход.

4. Институционални причини – недостатъчно координиран подход между различни служби и специалисти на национално, местно, регионално и училищно ниво.

5. Причини, свързани със здравния статус – рисковете от преждевременно напускане на ученици със СОП са свързани с недостатъчната подготовка на училищата за приобщаването им.

IV. Цели

1. Разработване и изпълнение на комплекс от ефективни мерки и дейности за превенция и намаляване на риска от преждевременно напускане на деца и ученици от идентифицираните рискови групи в училище.

2. Подобрени резултати от обучението, измерими от НВО и ДЗИ и осигурена подходяща образователна подкрепа за развитие на всяко дете и ученик.

V. Мерки за превенция на ранното напускане на училище

В училището се прилагат различни мерки за задържане на учениците в училище, правейки го по-привлекателно място:

 • засилено участие на ученици и учители в национални и европейски проекти, както и в дейности по европейската програма „Еразъм +“;
 • отпускане на социални стипендии и помощи за деца в неравностойно положение;
 • получаване на грамоти от деца с изявени дарби и тези, които са постигнали високи резултати в училище, спорта, различни състезания;
 • осигуряване на допълнителни образователни възможности за застрашените от отпадане ученици. Популяризиране на възможностите за учене в клубове, библиотеки, читалища, младежки информационно-консултантски центрове, регионални и местни центрове. Създаване на възможности за самостоятелно учене с цел признаване на резултати;
 • организиране на благотворителни базари, като събраните средства се даряват на ученици от училището в неравностойно положение;
 • осигуряване на допълнително обучение по български език за деца, за които това не е майчин език или за деца, които са учили в чужбина;
 • създаване на възможности за занимания в извънучебно време, съобразени с интересите и желанията на учениците в областта на спорта, изкуството и допълнително обучение по различни предмети;
 • прилагане на интерактивни и неформални методи на обучение;
 • участие в доброволчески инициативи;
 • кариерното ориентиране и консултиране за подпомагане на информирания избор на образователен и професионален път от семейството и детето, с цел засилване на мотивацията за оставане в училище и придобиване на образователна степен;
 • продължаване на работата по програми на Наградата на херцога на Единбург;
 • гражданско образование и работа с родителската общност;
 • здравно образование и възпитание – предпазване от зависимости (наркомания, алкохол, тютюнопушене);
 • сексуално образование – предпазване от нежелана бременност, (полово предавани заболявания) – венерически болести, СПИН;
 • обучение по медийна грамотност;
 • провеждане на целенасочени разговори с родителите за повишаване на тяхната информираност и възможни решения на възникнал конфликт в семейството и/или училището.

VI. План за изпълнение на програмата

Мерки за реализиране на политиките Отговорник Срок на изпълнение Индикатори
Осигуряване на положителна образователна среда – работна атмосфера, добри взаимоотношения между учители и ученици, както и между самите ученици. Педагогически персонал 2020 г. – 2024 г. Намаляване на безпричинните отсъствия
Разработване и реализиране на мерки за проследяване на отсъствията. Ежемесечна справка. Заместник-директор 2020 г. – 2024 г. Броя на отсъствията
Увеличаване на интереса на учениците към учебния процес, използвайки възможностите на технологиите, компетентностния подход и неформалните методи на обучение. Преподаватели 2020 г. – 2024 г. Постигнатите резултати на учениците
Планиране и осъществяване на контрол върху спазването на задълженията на класния ръководител – анализ и оценяване на рисковите фактори за отпадане от училище, ученици със слаб успех, лоша дисциплина. Заместник-директор 2020 г. – 2024 г. Направени проверки
Организиране на извънкласни дейности, свързани с интересите на учениците – спортни състезания, създаване на отбори по дебати и речи, участие в доброволчески инициативи и проектни дейности. Преподаватели 2020 г. – 2024 г. Брой ученици
Анализиране на резултатите от обучението по отделните учебни предмети спрямо очакваните резултати. Заместник-директор 2020 г. – 2024 г. Резултати от обучението

Подобряване възможностите за обучение на деца със СОП:

 • осигуряване на допълнителна подкрепа;
 • прилагане на единна методика за оценяване.
Учители, работещи с деца със СОП
Ресурсни учители
Психолог
2020 г. – 2024 г. Брой разработени индивидуални учебни програми
Кариерно ориентиране и консултиране Психолог
Обучение преподаватели
2020 г. – 2024 г. Брой консултирани ученици и родители
Обучение на учители за ефективно реализиране на образователния процес в дигитална среда, за да се поддържа интереса на учениците и да няма риск от отсъствието им по време на виртуални уроци. Заместник-директор 2020 г. – 2024 г. Резултати на учениците от реализирано онлайн обучение

Настоящата програма е приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 1/ 1.09.2022 г. Програмата се актуализира на всеки 4 години и при настъпили промени в нормативните актове в системата на народната просвета или ако Педагогическият съвет прецени, че спецификата на образователно-възпитателния процес налага това.